obračun plač, osebnih dohodkov - program

Obračun plač - obračun osebnih dohodkov

je enostavno in hitro opravilo, v kolikor imate enostaven in zanesljiv računalniški program.

 

Zaposlenim se ne obračuna vedno samo redno delo, ampak lahko tudi: dodatke, bonitete, nadure, neupravičene odsotnosti, kredite itd. Obračun mora biti mogoč in pravilen v vseh možnih situacijah, ki se pojavljajo zaposlenim v podjetju. Poleg obračuna vam mora "Program plače" nuditi vsa potrebna poročila, ki jih zahteva davčna uprava, vodstvo podjetja in zaposleni. Program nudi vse to in še več:

 • obračun regresa
 • obračun avtorskega honorarja
 • obračun podjemnih pogodb
 • obračun sejenine, obračun božičnice, obračun odpravnin nad uredbo
 • vodenje kreditov z izpisom stanja na izplačilnih listah
 • dohodninski obrazci ob koncu leta in uvoz na eDavke,
 • M4/M8 obrazci ob koncu leta in uvoz podatkov na ZPIZ (xml)
 • avtomatični obračuni : bonitete, PDPZ, nezgodna zavarovanja, prevozi na delo, prevozi na delo na osnovi relacij, prehrana, prazniki,  ...
 • možnos obračun in izplačilo v več delih: plača v več delih, regres v več delih, tudi regres and uredbo v več delih
 • avtomatična kontrola minimalne plače, zajamčenega dohodka, ...
 • uvoz obračunov  v program glavna knjiga
 • poročila za prošnjo za kredit delavcem na banki
 • izpis (lahko tudi uvoz)  temeljnice za knjiženje - računovodstvo ima na ta način pripravljene podatke za knjiženje

Osnova za obračun plač je lahko:

 • Bruto znesek
 • Bruto urna postavka
 • Število točk
 • osebna ocena
 • neto znesek
 • drugi neto
 • ...

Za zahtevnejša podjetja je omogočena tudi dvojna lestvica za dodatek za minulo delo (npr: nekateri imajo dodatek 0,5%/leto in nekateri zaposleni 0,1%/leto).

Program "obračun plač" je namenjen malim podjetjem, samostojnim podjetnikom in večjim podjetjem z več 100 zaposlenimi. Obrazce in bančna nakazila lahko izpišemo na tiskalnik ali pa vse uvozimo v ustrezne programe: eDavki, bančni programi (PROKLIK, HALCOM,...). Vse obrazce in poročila vključno z izplačilnimi listi se lahko pošljejo po elektronski pošti v obliki PDF. Možno vzdrževanje in servis 24 ur na dan 7 dni v tednu.

Program za obračun plač je že nastavljen z vsemi urnimi postavkami in ostalimi podatki in je pripravljen za takojšno uporabo in obračun ter izplačilo OD.

Možno je tudi obračunavanje plač za vaše podjetje, za zelo nizke mesečne stroške, za vaše podjetje ali s.p.: za informacije www.digiracunovodja.si ali 04/231 30 25.

Cena je 5 EUR/ zaposlenega/ obračun. Ponudba računovodskega servis za obračun plač.

Podatki o delovnih dnevih in praznikih.

Podrobnejši opisi programa osebni dohodki - plače:

Opis programa plače

Dodatne slike programa plače za obračun osebnih dohodkov

.

_________________________________________________________________________
Hitri postopki uporabe:

Zaposleni

Prvo je potrebni vnesti register zaposlenih z njihovimi podatki potrebnimi za obračun plač in kadrovsko evidenco. Najpomembnejši podatki zaposlenega so:

 • matična številka
 • priimek in ime, naslov, pošta in ostali podatki
 • banka, osebni TRR, sklic pri nakazilu
 • datum vstopa v podjetje - datum zaposleitve, delovna doba do vstopa v podjetje
 • osnova za obračun plače - bruto, neto, neto urna postavka , bruto urna postavka, št.točk, osebna
 • ocena
 • dohodninske olajšave - vzdrževani družinski člani in dodatna splošna olajšava
 • znesek nadomestila za prehrano in znesek prevoza na delo
 • št.dni letnega dopusta, ostanek dopusta, ki se bo lahko porabil
 • št.urni delovnik - 8 ur, 4 ur
 • davčna izpostava

Osnovni matični podatki nujno potrebni za vnos obračuna plače:
Vsi šifranti za obračun so že privzeto vnešeni v program za obračun plač. Najpomembnejši šifrant so postavke za vnos obračuna plače:
01 Redno delo
02 Prazniki
03 Letni dopust
31 Službena pot
04 Izredni dopust
05 Neopravičeni izostanki
06 Izobraževanje
07 Zastoji
08 Čakanje
09 Neplačani dopust
10 Popoldansko delo
11 Stalno nočno delo
111 Nočno delo v izmeni
12 Nedeljsko delo
13 Delo ob praznikih
14 Čakanje na delo
15 Dodatek na minulo delo
16 Dodatek na stalnost
17 Dodatek za izmensko delo
21 Kolektivna uspešnost
22 Individualna uspešnost
23 Stimulacija direktorja
24 Stimulacija
25 Stimulacija %
26 Bonitete 17.člen ZD
30 Nadurno delo
31 Dopolnilno delo
40 Boleznine v breme DO
41 Nesreče pri delu
50 Porodniška starševski dopust
51 Nega, spremstvo
52 Boleznine v breme ZZZS
53 Nesreče izven dela v breme ZZZ
54 Nesreče pri delu v breme ZZZS
55 Krvodajalstvo
56 Invalidnina
57 Pozivi državnih organov
60 Regres za letni dopust - obračun regresa
61 Sejnine
62 Bonitete darilo 4.tč. 17.čl.ZD
63 Nagrada v denarju
64 Jubilejne nagrade
65 Odpravnine
66 Solidarnostna pomoč
70 Prevoz na delo
71 Dodatek za prehrano
72 Kilometrina
73 Dnevnice
74 Otroški dodatek
75 Dodatek po 10.čl.
76 Terenski dodatek
77 Bonitete v denarju
90 Odtegljaj
91 Kredit
92 Administrativna prepoved
93 PDPZ
94 Sindikat
95 Solidarnost

Ostale potrebne postavke se lahko vnesejo naknadno: npr. razni dodatki - dodatek za blgajniško delo, dodatek za ključarja, ...

Ostali osnovni šifranti so prispevki, dohodninska lestvica, vrste dohodka in odtegljaji.

Obračun plače

Splošni mesečni podatki
Pred vsakim mesečnim obračunom plač oz.osebnega dogodka je potrebno vnesti splošne mesečne podatke. V kolikor teh podatkov ne vnesemo se vnos in nato obračun ne more pričeti. Najpomembnejši podatki so datum izplačila in datum plačila prispevkov ter št.mesečnih ur za polni delovni čas, ostalo je razvidno s slike.

Začetek obračuna osebnega dohodka
Ko smo vnesli splošne mesečne podatke lahko nadaljujemo z obračunom vsakega zaposlenega. Ko na obračunu določimo zaposlenega, se nam avtomatsko dodajo vse privzete postavke (redno delo, prazniki, dodatek na minulo delo, dodatek na stalnost, povračila, odtegljaji, bonitete, PDPZ, ...), ki smo jih določimo v šifrantu zaposlenih. V kolikor postavke niso prave, jih spremenimo, zbrišemo, dodamo nove. Ko so postavke prave, vnos shranimo in s tem se OD za trenutnega zaposlenega tudi obračuna. V postopku obračuna palče nas program opozarja v primeru neuspešno kontrole katerega izmed vnešenih podatkov: dopusti, fond ur, minimalna bruto plača, zajamčena plača, .... Sedaj lahko nadaljujemo z vnosom postavk naslednjega zaposlenega. Na koncu vsakega vnešenega obračuna plače lahko izpišemo posamezno izplačilno listo: tiskalnik ali na e-pošto.

Obračun plače - za vse zaposlene
Namesto, da ročno vnašamo vse obračune posebej lahko pripravimo obračune za vse zaposlene naenkrat. Pri obračunu plače moramo pri vsakem zaposlenem le odgovarjati na morebitne odsotnosti. V kolikor je potrebno pri kakšnih obračunih kaj spremeniti, gremo še vedno lahko na ročni obračun, poiščemo pravi obračun plače pravega zaposlenega in ga spremenimo.

Obračun regresa za letni dopust
Regres lahko obračunamo skupaj z osebnim dohodkom ali ga obračunamo posebej. V kolikor ga želimo obračunati pri obračunu plače, le dodamo na obračun postavko "60 regres za letni dopust". Običajno  pa se regres za letni dopust obračuna posebej od plače, ker je davčno ugodnejši. Najhitreje pa obračunamo reges za vse zaposlene z ukazom "Obračun regresa za vse zaposlene". Še vedno pa se lahko ročno spremeni posamezni obračun regresa.

Obračun avtorskega honorarja
Avtorski honorar se lahko obračuna v programu za obračun osebnih dohodkov za poljubno osebo vnešeno v šifrantu oseb (zaposlenih in nezaposlenih). Ko vnašamo podatke za obračun AH lahko iz šifranta pogodb poiščemo in po potrebi dodamo novo pogodbo. Pogodba ima že v naprej določene nekatere podatke, ki se potrebujejo pri obračunu in izpisu pogodbe. Pogodba o avtorskem honorarju se lahko tudi izpiše. Oblika izpisa je standardna, lahko se po potrebi spremeni.

Obračun pogodbe o delu
Pogodba o delu se obračuna v programu za obračun plač za poljubno osebo vnešeno v šifrantu. Števiko pogodbe lahko prosto vpišemo lahko pa jo izberemo iz šifranta pogodb, kjer so vnešeni že vsi potrebni podatki: višina in št. pogodbe, odstotek olajšave, .. . Tu se izplačujejo tudi podjemne pogodbe. Odstotek olajšave je nastavljiv.

Priprava plačilnih nalogov iz obračunanih osebnih dohodkov
Ko imamo pripravljene in preverjene vse obračune plač, AH  in PD, lahko pripravimo plačilne naloge. Plačilne naloge pripravljamo za poljubni mesec obračunov:
Plačilne naloge lahko tudi pregledamo, jih po potrebi popravimo, zbrišemo in nove dodamo. Lahko jih izpišemo na tiskalnik. Ko smo preverili plačilne naloge jih prenesemo v datoteko.  Datoteka se lahko pošlje po elektronski pošti ali se že takoj uvozi v bančni program.

Odtegljaji zasposlenih in njihovo odtegovanje pri obračunu plač
Odtegljaji, ki so lahko različnih vrst se venesejo po zaposlenih. Najpogostejše vrste odtegljajev so:  administrative prepovedi, krediti in ostalo. Vsak zaposlen ima lahko več odtegljajev (več kreditov in več ostalih odtegljajev).  Pri vnosu obračuna se avtomatično dodajo vsi nezaključeni odtegljaji. Pri tem se upošteva mejo: minimalno bruto plačo, ki je zakonsko določena. Odtegnjeni odtegljaji se izpišejo na izplačilni listi z vsemi aktualnimi podatki: že plačano, preostane za plačilo, ...


Izpisi in poročila iz programa obračun plač
Izpisi in poročila so ločena po skupinah:

 • seznami
 • obračun OD
 • obračun AH
 • obračun PD
 • obračuni
 • postavke
 • plačilni nalogi
 • davki in prispevki
 • odtegljaji
 • ostali izpisi
 • celoletna poročila


V vsaki skupini je več izpisov in poročil. Pred vsakim izpisom se pojavi okno za vnos kriterijev. Večina izpisov ima kriterij Leto, mesec, tip, kateri so osnovni podatki za posamezni obračun. Vsako poročilo se prvo prikaže na ekranu (predogled) in se nato izpiše na tiskalnik ali se pošlje po elektronski pošti na želejni naslov.

Z enkratnim ukazom "Izpis standardnih obrazcev za obračun OD" se lahko izpišejo vsi potrebni obrazci direktno na tiskalnik. Vsa posamezna poročila lahko izpišemo tudi posamezno.

Izplačilna lista izpisana iz programa za obračun plač
Izplačilna lista se vedno izpiše v vsaj dveh izvodih (1Xzaposleni, 1Xpodjetje,? 1Xračunovodstvo). Oblika in kateri podatki se izpišejo na izplačilni listi se lahko določijo. Velikokrat se na izplačilni listi izpiše delovna doba, preostanek dni dopusta, plačani krediti, preostanek izplačila kreditov, ...) in ostali obvezni podatki. Izpis lahko naredimo direktno na obračunu, posamezni izpis v "Izpisi in poročila/ Obračun OD" ali z ukazom  "Izpis standardnih obrazcev za obračun OD", kjer se izpiše poleg ostalih poročil.

Letna poročila v programu za obračun plač
V celoletna poročila se šteje obrazec M4, celoletna dohodnina  za posameznega zaposlenega, in dohodnine za DURS. Postopek:

 • priprava obrazcev
 • pregled obrazcev in kontrola
 • potrebna korekcija
 • izpis obrazcev
 • ponovna kontrola
 • oddaja obrazcev preko interneta
 • vsi obrazci ostajajo shranjeni in se lahko kadarkoli izpišejo za nazaj.

Računovodstva - obračun plač za več podjetij
Program omogoča obračun osebnih dohodkov, AH in PD za poljubno veliko podjetij. Uporabnik programa lahko sam doda novo podjetje. Pri tem se dodajo privzeti šifranti in se lahko takoj začne z obračunom. Šifranti se lahko prenesejo iz že obstoječega podjetja. Ko vnašamo splošne matične podatke, ki naj bi veljali za vsa podjetja se z enim vnosom v eno podjetje prenesejo v vsa podjetja za katere obračunavamo.

Samostojni podjetniki: s.p.
Obračun plač za samostojne podjetnike se nekoliko razlikuje od obračuna osebnih dohodkov za podjetja:

- drugačni prispevki

- obračun prispevkov za zasebnika - nosilca dejavnosti

- izpis izplačilnih list zaposlenim z več podatki

- različna priprava nalogov za nakazilo

Program  vse te razlike upošteva.