ISO in sledenje materiala v proizvodnji

Sledenje materiala - vhodnih surovin v proizvodnji po ISO standardu (ISO 9001) je enostvno, če uporabljate dobre programe za proizvodnjo -digiprogrami.

 

Ker smo razvili kvaliteten računalniški program je sledenje surovin: nabave in porabe po ISO standardu ter sledenje lokacije enostavno. Celotni proizvodni proces poteka na osnovi sarž. Sarža je ena enota blaga, ki vsebuje enake vhodne materiale. Sledenje materiala poteka na osnovi nabave, kjer se določa vhodna sarža, proizvodnje, ker se določa sarža izdelkom in polizdelkom - porablja pa se nabavne sarže, ter na osnovi dobave, ko se proizvodi s pripadajočimi saržami izdobavijo.

 

Nabava - prevzem surovin

Pri prevzemu vhodnih surovin , materiala, se vsem postavkam/vhodnim materialom, ki so označeni za vodenje po saržah, avtomatično določi vhodna sarža. Za prevzem materialov za katere ne želimo voditi sarže nam sarže ne izpolni. V primeru že dodeljene sarže se vpiše dobaviteljeva sarža in certifikat. Certifikat se tudi pripne (elektronski certifikat ali sken papirnatega certifikata) k vsakemu vnešenemu materialu. Sarža je govoreča enolično določena zaporedna oznaka materiala. Lahko se izpiše nabavni kartonček oz nalepka, da se v skladišču označi prevzeti material. Na kortonček je poleg ostalih podatkov natisnjena tudi črna koda s saržo. Črtna koda ni obvezna, nam pa pospeši vnos sarže na proizvodnem delovnem nalogu. Na prevzemu se lahko določi tudi lokacija materiala in sken prejete dobavnice/računa.

 

Proizvodni nalog ISO 9001

Proizvodni nalog se odpre na osnovi prejetega naročila. V kolikor je sestavljen nalog iz več podsestavov se odprejo tudi pripadajoči podnalogi. Vsak nalog ima poleg glavnih podatkov: številke, roka izdelave itd. tudi delovni postopek in vnešene faze, ter vhodni materila. V kolikor je vnešen tehnološki postopek za proizvod so vhodni materiali določeni. V proizvodnji se s čitalcem črtne kode beleži poraba materiala tako, da se čitajo vse porabljene sarže določenih vhodnih materialov. To pomeni dejanska poraba materiala (ki je pomembna za zalogo in pokalkulacijo). Evidentirajo se tudi začetki in zaključki dela posameznih delavcev na določenem stroju / fazi. 

Tokom proizvodnje se beleži: poraba časa po zaposlenih, dejanska poraba materiala, dejanska količina dobrih in slabih izdelkov / polizdelkov-

Pri sledenju lokacije je potrebno upoštevati tudi proizvode pri kooperantih - dodelave materiala in polizdelkov.

 

Izdobava proizvodov

Na dobavnice, odpremnice, tovorne liste se na osnovi prejetih naročil/predračuna/proizvodnega naloga vnesejo proizvodi s pripadajočimi saržami.

 

Celotni proces sledenja

 • predračun/ponudba se pripravi, ko potencialni kupec zaprosi za ponudbo
  • pripravi se avansni račun na osnovi zahtevanega avansnega plačila
 • prejeto naročilo se pripravi takoj ko kupec potrdi predračun/ponudbo
 • iz prejetega naročila se kupcu pošlje potrditev naročila
 • iz prejetega nročila se pripravijo proizvodni delovni nalogi in podnalogi
 • v procesu proizvodnje se vodi
  • lokacijo polizdekov, podsestavov in izdelkov
  • porabo časa zaposlenih po delovnih nalogih in fazah
  • porabo materiala po saržah (lahko delavci na delovni nalog ali skladiščnik na izdajnice, ki so vezane na delovni nalog)
  • dejanska izdelana količina proizvodov (in slabih)
 • ko so določene faze, podnalogi in delovni nalogi končani se zaključijo
 • izdobavne dokumente se pripravi za izdobavo: dobavnica, odpremnica, tovorni list, račun

v kolikor so kupci tujci se ponudba, potrditev naročila, dobavnica, račun izpišejo v tujem jeziku: Angleščina, Nemščina.

Tekoče (ali za naprej: npr. do konca tedna, ali za naslednji teden) se lahko spremlja neizdobavljeno blago glede na rok izdobave in v katerem stanju so delovni nalogi za te proizvode.

Povezava do SIQ - IQNet