Knjiženje kompenzacij, pobotov, asignacij, odstopa terjatev

Pogodbe, ki urejajo terjatve do kupcev in obevznosti do dobaviteljev je potrebno ustrezno vnesti v program uspešno poslovanje. Poročila, ki se nanašajo na plačila (terjatve in kupce) s tem izkazujejo pravilno stanje.

 

Odstop terjatev________________________________________

Ukaz za knjiženje "pogodbe o odstopu terjatev" najdemo v glavnem meniju v UP - Poslovanje/plačila/Vnos pogodbe - Odstop terjatev. Uporablja se v primeru ko odstopimo naše terjatve do nekega kupca nekemu drugemu podjetju (odkup terjatve).

Vnos odkupa terjatev

Enostavno se vnese podatke o pogodbi. Pri vnosu kupca si lahko pomagamo s šifrantom klientov [...] desno od vnosnega polja za vnos kupca. V šifrantu klientov se prikažejo smo kupci. V kolikor imamo težave in ne najdemo vnešenega klienta v šifrantu je potrebno prikazati vse kliente(kupce in dobavitelje) z ukazom desna miškina tipka (lokalni meni šifranta klientov) in "Prikaz vseh klientov" - prvi ukaz v meniju. Pazimo pri vnosu dokumenta in veze. Dokument in veza morata biti veljavna (veljavni vnešen račun s številko: npr. R1101212). V primeru, da vnesemo neveljaven dokument ali/in vezo nas program pusti dalje vendar je kartica klienta pravilna, vendar so odprte postavke lahko napačne, ker se enostavno ne ve kateri izdani račun za kupca se nanaša pogodba. Na koncu vnosa shranimo podatke in s tem so poročila pravilna. Najpogosteje uporabljena poročila so: "kartica kupcev" in "odprte postavke kupcev po valuti" ali kupcih.

V našem primeu je naš kupec "Tesnta firma1" in prevzemnik terjatev "testna firma2". Po vnosu nimamo več terjatev do podjetja "testna firma1" ampak do podjetja "testna firma 2". Ko se izvede plačilo se to plačilo enostavno poknjiži na "Vnos plačil kupcev". Vrsto plačila pri vnosu plačila označimo z "odstop terjatve". V primeru da imamo vzporedno sklenjeno pogodbo o asignaciji je potrebo vnesti tudi pogodbo za asignacijo (glej naprej). S tem Prezemnik terjatve ne plača diorektno našemu podjetju ampak asignatarju.

Pogodba za odstop terjatev lahko zavzema:

  • celotni račun, kis mo ga izdali našemu klientu (testna firma 1).
  • delni znesek računa, ki smo ga izdali našemu klientu (testna firma 1).
  • znesek pogodbe zavzema več računov

V kolikor zajema pogodba o odstopu terjatev več računov je potrebno narediti vnos za vsak račun posebej. Vsak vnos ima isto št. pogodbe in datum ter različen račun in znesek. To je pomembno zaradi odprtih postavk. Ker en vnos pogodbe vpilva samo na en naš izdan račun.

Primer: ena pogodba, trije računi -> 3 vnosi pogodbe - odstop terjatev

 

Asignacija__________________________________

Ukaz za knjiženje pogodbe - asignacija najdemo v glavnem meniju v UP - Poslovanje/Plačila/Vnos pogodbe - Asignacija.

 

Cesija

Pri vnosu pogodbe o asignaciji si lahko pomagamo s šifranti: šifrant klientov pri vnosu Asignat-a (prikažejo se samo kupci v šifrantu klientov) in vnosu Asignatarja (prikažejo se samo dobavitelji). v primeru da do klienti pravilno označeni kot kupci in/ali dobavitelji se prikaže pravilen šifrant. V nasprotnem primeru moramo prikazati celotni šifrant - desna miškina tipka v šifrantu klientov in - prikaz vseh.

V kolikor knjižimo asignacijo s klientom z odstopa terjatev moramo tega vnesti kot "Asignat"-a. Če se ga ne vnese avtomatično z izbiro dokumenta ( klik na <...> za oznako dokumenta), ga je potrebno vnesti spremeniti ročno ali s pomočjo šifranta klientov.

Vnos obeh dokumentov in vez morata biti pravilna in veljavna. Drugače je lahko izpis odprtih postavk nepričakovan - napačen.

Opomba: v primeru vnosa asignacije z dodano posojilno pogodbo (vračilo posojila) moramo v polje Opomba vnesti tekst "posojilo". S tem se nam odpre dodatno polje konto v katerega moramo vnesti konto posojila (npr. 2700).

Cesija s posojilno pogodbo

 

Kompenzacija, pobot_________________________

Ukaz za knjiženje "pogodbe - kompoenzacija, pobot" najdemo v UP: Poslovanje/plačila/Vnos pogodbe - Kompenzacija, pobot.