Uvod
Osnovno o glavni knjigi
Osnove osnov šifrantov
Matični podatki
Osnovno
Kontni plan
Klienti
Pošte
Države
Opisi
Stroškovna mesta
Poslovni dogodki
Denarne valute
Šifrant načinov plačil
Šifrant vrst blagajn
Opomini/obresti
Zamudne obrestne mere
Zamudne obrestne stopnje
Klavzule
Uporabniki
Poslovanje
Knjiženje - temeljnica
Knjiženje temeljnica
Prenos podatkov iz UP
Prenos izdanih računov
Prenos izdanih avansnih računov
Prenos izdanih računov iz knjige izdanih računov
Prenos prejetih računov - prejemnice
Prenos prejetih avansnih računov iz knjige prejetih avansnih računov
Prenos rekapitulacij dnevnega iztržka
Prenos plačil kupcev in dobaviteljev
Prenos plačil blagajniških prejemkov in izdatkov
Vrednostni papirji
Prenos podatkov iz GK
Prenos prejemkov in izdatkov
Prenos vplačil in izplačil
Prenos podatkov iz OD
Prenos podatkov iz OD
Prenos podatkov iz OS
Prenos podatkov iz OS
Blagajna
Blagajniški prejemek
Blagajniški izdatek
Vnos vplačil
Vnos izplačil
Plačilni opomini/obresti
Priprava izračunov obresti
Pregled in izpis izračunov obresti
Priprava opominov
Pregled in izpis opominov
Davčne knjige
Osnovno
KNJIGA IZDANIH RAČUNOV - promet blaga in storitev
Knjiga izdanih računov - prejeto predplačilo
Knjiga izdanih računov - dobava blaga znotraj Skupnosti
KNJIGA PREJETIH RAČUNOV
Knjiga prejetih računov - dano predplačilo
Knjiga prejetih računov - pridobitve blaga iz Skupnosti
POSEBNA EVIDENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA
Priprava obrazca DDV-O
Urejanje obrazca DDV-O
Izkazi
Osnovno
Vnos in obračun izkazov
Predloge izkazov
Temeljnice katere se ne smejo upoštevati pri izkazu
Razdelitev stroškov po obdobjih - samo za izkaze
Privzeta nastavitev št.tem, ki se ne smejo upoštevati pri izkazu
Tečajna lista
Obveznosti/ priprava plačilnih nalogov
Pregledi
Temeljnice
Knjižbe
Kontna kartica
Ročno zapiranje
Avtomatsko zapiranje
Izpisi in poročila
Osnovno
Seznami
Seznam temeljnic
Seznam knjiženj
Temeljnice
Kontna kartica
Izkazi
Osnovno
Bruto bilanca
Bruto bilanca po sintetiki
Bruto bilanca po skupini
Bruto bilanca po razredu
Izkaz stanja
Izkaz uspeha
Izpis saldakontov
Saldo klientov
Kartica klienta
Obveznosti/terjatve klientov
Odprte postavke
Dnevnik zapiranj
IOP obrazec
Opomin iz knjiženj
Bančni račun/ blagajna
Prilivi in odlivi sredstev na bančnem računu/ po dnevih.
Prilivi in odlivi sredstev na bančnem računu
Blagajniški dnevnik
Nalog blagajni
Nalog za knjiženje
Dnevnik
Knjigovodski nalog
Dnevnik bl. vplačil in izplačil
Obresti
Dnevnik obračuna obresti
Dnevnik opominov
Davčne knjige
Osnovno
Obrazec DDV-O
Rekapitulacija davčnih knjig
Ostali izpisi
Seštevek po poslovnih dogodkih
Knjižbe po znesku
Klienti z nezaprtimi knjižbami na kontu PREJETIH AVANSOV
Kontna kartica za neanalitične konte - seznam, krajše
Kontna kartica za analitične konte po klientih - seznam, krajše
Kontrola nepravilnih vnosov
Seznam knjižb z nepravilnim datumom dokumenta
Seznam knjižb z nepravilnim datumom obdobja
Seznam knjižb z nepravilno valuto
Seznam knjižb z datumom dokumenta različnim od datumom obdobja
Knjižbe kjer so vnešeni konti, ki niso v kontnem planu
Knjižbe kjer so vnešene oznake klientov, ki niso v šifrantu klientov
Knjižbe kjer so vnešene den.valute, katerih ni v šifrantu denarnih valut
Seznam SK knjižb pri katerih klient ni vnešen
Seznam knjižb pri katerih den.valuta ni vnešena
Kontrolni izpisi
Seznam dokumentov s seštevki
Seznam knjižb z dokumentom
Seznam neizravnanih temeljnic
Seznam knjižb na SK-konte brez klienta
Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano
Seznam klientov z napačno DŠ
Seznam knjižb brez glave
Ostalo
Ponovna prijava
Nastavitve
Nastavitev tiskalnika
Nastavitev strani
Nastavitev strani dokumentov
Nastavitev spremenljivk
Nastavitev datuma blokade vnosov
Nastavitve dokumentov
Nastavitev števcev dokumentov
Nastavitev imen DL baz
Osnovni podatki podjetja
Arhiviranje/restavriranje
Arhiviranje podatkov
Restavriranje podatkov
Restavriranje podatkov - začasno
Servis baze podatkov
Optimiziranje
Popravljanje
Nadgradnja baze podatkov
Popravljanje DL baze podatkov
Dodaj spremenljivke
Ukazi operaterja
Briši nastavitev vseh oken
Zapiranje SK
Odpri zaprte knjižbe klientu - SK
Na novo poveči zaprte knjižbe v različnih letih
Nastavi datum zapiranja na datum dokumenta
Davčne knjige
Briše podatke v knjigah DDV
Datum pravice je datum prejema dok.za obdobje PR
Knjiženje
Spremeni vezo na dokument kjer veza ni vnešena
Datum obračunskega obdobja na 1. dan v mesecu
Na novo naj se nastavi status OTVORITVENA knjižba pri vseh knjižbah glede na poslovni dogodek
Briši vse baze
Briši vse baze razen šifrantov
Brisanje knjižb
Šifranti
Nastavi v kontnem planu pravilno stanja : konto za knjiženje, analitika po kli., SM
Prenos podatkov
Prenos knjige IR iz UP
Prenos knjige PR iz UP
Prenos podatkov iz PDOX aliasa
Prenos kontnega plana iz TXT
Ostalo
Shrani spremenljivke v bazo podatkov
Vzdrževanje
Nadgradnja z WWW.DIGITAL-LOGIC.SI
Nadgradnja po elektronski pošti
Prenos podatkov
Osnovni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletna obnovitev podatkov iz UP
Prenos kontnega plana
Prenos kontnega plana v druga podjetja
Prenos uporabnikov v druga podjetja
Prenos denarnih valut v vsa druga podjetja
Kompletni prenos klientov v UP
Kontrole podatkov
Kontrola prenešenih izdanih računov z UP izdani računi
Kontrola prenešenih prejetih računov z UP prejeti računi
Servis
Brisanje diskete A: ( hitro formatiranje )
Zasedenost lokanlega diska/baze podatkov
Brisanje klientov iz šifranta, kateri so neuporabljeni
Prepoved spreminjanja temeljnic za obdobje
Šumnki
Sprememba oznak matičnih podatkov
Sprememba konta na vseh knjižbah
Sprememba oznake klienta
Zbriši vodilne ničle pri oznaki klientov
Import
Export
Export kontnega plana v TXT datoteke (1-8,9-..)
Preklic
Preklic temeljnic za obdobje
Čarovniki
Kontni plan
Pošte
Izkazi
Dodaj blagajniške dokumente v datoteko za izpis
Odpri novo leto
Zaključek leta
Dejstva
Kriterij od konta do konta
Baza podatkov
Uporaba
Računovodstvo
Zaključek leta
Bilanca
Avtomatično knjiženje protipostavke
Prenos podatkov iz drugih DL programov
Napotki in pojasnila
Posebno pomembni napotki pri uporabi programa
Vprašanja in odgovori

© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje