Knjiženje temeljnica

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Je osnovno okno za knjiženje in je najpogosteje uporabljeno okno v programu. Temeljnica je osnovni dokument za knjiženje. Temeljnica vsebuje knjižbe s konti, ki so osnovni podatki za poročila in na koncu za bilanco. Vse knjižbe ne glede kako so bile vnešene (ročni vnos, prenos iz GK ali drugih programov, avtomatične knjižbe, ..) se nahajajo na temeljnicah, katere so vidne v oknu. Pregledujemo lahko vedno eno temeljnico. Vsaka temeljnica je oštevilčena in je njena oznaka v vnašalnici Temeljnica. V kolikor oznaka vsebuje znak ? je še vnosna temeljnica in še ni knjižena. Podatki ki se ne vnašajo in se pustijo vnešene so Datum knjiženja in Knjižil, kjer je vnešena oznaka uporabnika.

Poslovni dogodek je pomemben podatek, ki se mora vnest na vsaki temeljnici. Vse knjižbe ki so vnešene na temeljnici pripadajo poslovnemu dogodku vnešenemu v glavi temeljnice. S poslovnim dogodkom določimo tudi ali je to otvoritvena temeljnica katera določa začetno stanje. Obračunsko obdobje je pomemben podatek pri izpisu izkazov za obdobje. Je vedno 1. dan v vnešenem mesecu in letu. polja konto in leto nista namenjena vnosu in le prikazujeta naziva konta in klienta s knjižbe na kateri se trenutno nahajamo.

 

clip0013

 

Vsaka knjižba vsebuje podatke:

Konto: konto knjiženja; za pomoč lahko z CTRL+ENTER odpremo kontni plan

Opis: opis knjižbe; za pomoč lahko z CTRL+ENTER odpremo šifrant opisov; lahko vnesemo že direktn oznako opisa in vnese se nam pravi opis

Dokument: številka oz. dokument knjižbe

Datum: datum dokumenta; za pomoč lahko z CTRL+ENTER odpremo koledar

Valuta: valuta dokumenta oz. rok plačila; vnosno polje lahko pustimo prazen; za pomoč lahko z CTRL+ENTER odpremo koledar

Debet: znesek v dobro, polje lahko pustimo prazno

Kredit: znesek v breme, polje lahko pustimo przno

Klient: oznaka klienta ; za pomoč lahko z CTRL+ENTER odpremo šifrant klientov

Veza: veza dokumenta, polje je pomembno pri zapiranju dokumentov

Protikono: protikonto knjižbe; za pomoč lahko z CTRL+ENTER odpremo kontni plan

 

 

Obvezni podatki so: konto, dokument, datum, znesek debet ali znesek kredit.

 

Nikakor ne smemo vnesti na eni knjižbi debet in kredit. V takem primeru moramo vnesti dve knjižbi: eno debetno in eno kreditno.

 

Temeljnica, ki ni knjižena (ima še začasno, vnosno oznako-številko) se v poročilih še ne upošteva. zato moramo temeljnice knjižiti. Temeljnico knjižimo z ukazom clip0615. Knjiženje je uspešno v primeru izravnane temeljnice: saldo temeljnice je 0 (seštevek debet in seštevek kredit vseh knjižb s temeljnice je enak). Seštevek lahko vidimo v oknu desno spodaj. Pri knjiženju se nam lahko na ekranu prikažejo tudi sporočila, ki lahko pomenijo napako ali pa tudi ne. kontrola pa je vseeno s strani uporabika potrebna. Primeri sporočil: Na temeljnici obstajajo knjižbe z oznako klienta, ki niso vnešene v šifrantu klientov

Na temeljnici so venešene knjižbe na konte, ki niso namenjeni knjiženju

itd.

 

Temeljnico lahko izpišemo na več načinov. Na enega izmed dveh načinov lahko izpišemo z gumbom clip0616.

 

clip0014

 

V kolkor izberemo izpis po knjižbah lahko določimo še dodatne podatke, kateri se izpišejo poleg vsake knjižbe.

 

clip0015

Primer izpisa temeljnice po knjižbah brez dodatnih podatkov:

clip0016

 

S temeljnce lahko na osnovi gumba clip0617 izpišemo kontono kartico za vnešeni konto s trenutno aktivne knjižbe.

Na osnovi gumba clip0618 izpišemo kartico klienta za vnešeni konto in kleinta s trenutno aktivne knjižbe.

Na osnovi gumba clip0619 izpišemo odprte postavke za vnešeni konto in kleinta s trenutno aktivne knjižbe.

Na osnovi gumba clip0620 lahko pripravimo plačilni nalog. Gumb je viden samo na kontih dobaviteljev.

clip0017

Na osnovi pripravljenih plačilnih nalogov lahko plačujemo račune: Poslovanje/ Obveznosti/ priprava plačilnih nalogov.

 

 

Na osnovi gumba clip0621 lahko vnesemo direktno podatke v davčno knjigo. V katero davčno knjigo vnašamo določimo pri kontu v kontnem planu. v kolkor lahko vnašamo v različne knjige se odpre seznam s katerega izbermeo željeno knjigo.

 

Na voljo imamo tudi lokalne ukaze:

Vprašanje pred avtomatskim knjiženjem protikonta: na osnovi ukaza lahko izbiramo ali se z vnosom protikonta avtomatično knjiži protiknjižba na protikonto brez vprašanja. v kolikor je ukaz obkljukan se na s vedno vpraša po vnosu protikonta ali se avtomatično knjiži protikonto knjižba.

Išči po kontu: z vnosom konta se poišče prva knjižba na temeljnici z vnešenim kontom,

Išči po dokumentu: z vnosom dokumenta se poišče prva knjižba na temeljnici z vnešenim dokumentom

Išči po klientu: z vnosom oznake klienta se poišče prva knjižba na temeljnici z vnešenim klientom

Išči dokument, ki na temeljnici ni izravnan: izpiše se neizravnane dokumente na temeljnici, poišče se 1. tak dokument

S tipko F3 lahko iščemo naslednji podatek (naslednji konto, ....).

 

Prenosi podatkov je avtomatično kreiranje knjižb na osnovi dokumentov in poslvonih dogodkov v programih DL.

Prenos podatkov iz UP: na voljo imamo vrsto prenosov iz programa Upsešno Poslovanje.

Prenos podatkov iz GK: na voljo imamo vrsto prenosov iz programa Glavna knjiga

Prenos podatkov iz OD: na voljo imamo vrsto prenosov iz programa Osebni dohodki

Prenos podatkov iz OS: na voljo imamo vrsto prenosov iz programa osnovna sredstva

 

Knjiženje banke: plačila lahko vnašamo na različne načine. Lahko ročno knjižimo in potem ročno zapiramo dokumente ali pa z okno za avtomatsko knjiženje in vnos plačil.

Zapiranje razredov/ prenosi na razrede: na voljo imamo vrsto ukazov za zapiranje razredov in prenos na druge razrede

Kompencacije terajtev in obveznosti: namesto da ročno knjižimo kompenzacije terjatev in obveznosti lahko to naredimo tudi na lažji način

Ostalo:Nahajajo se ostali ukazi

Izpisi: nahajajo se ostali izpisi

 

 

Avtomatično knjiženje banke:

clip0019

Prvo vnesemo podatke za knjiženje: konto TRR

Na osnovi bančnega izpiska se vnese podatke: št.izpiska, datum izpiska, konto (vplačilo ali izplačilo plačilo), opis (plačilo računa, ...), znesek plačila

Na osnovi sklica na izpisku vnesemo klienta.

 

Na osnovi vnešenih podatkov se nam v seznamu spodaj odprejo odprte postavke za vnešenega klienta na vnešenem kontu.  Dokument izberemo tako da pritisnemo ENTER.

Na osnovi sklica iz izpiska izberemo dokument iz seznama kar povzroči avtomatično kreiranje knjižb (najpogosteje dve knjižbi) na temeljnici. Knjižbe so vnešene pravilno in se med seboj lepo zaprejo.

V kolikor je znesek plačila in znesek dokumenta enak se dokument izloči iz seznama in nadaljujemo z vnosom novega zneska in klienta.

V kolikor je znesek plačila manjši od zneseka izbranega dokumenta se dokumentu v seznamu znesek zmanjša za zensek plačila in se ne  izloči iz seznama. Nadaljujemo z vnosom novega zneska in klienta.

V kolikor je znesek plačila večji od zneska izbranega dokumenta (plačilo je za več dokumentov hkrati) se dokument izloči iz seznama, znesek plačila se zmanjša za znese k dokumenta in nadaljujemo z izbiranjem naslednjega dokumenta.