Kontni plan

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Je osnovni in najpogosteje uporabljen šifrant v programu. V kontnem planu so vsi konti ki se uporabljajo v programu. V kolikor začnemo uporabljati tudi druge konte, jih moramo pred uporabo vpisati v kontni plan. Dolžina kontov za knjiženje so največkrat 4 ali 6 mestna. Lahko so tudi mešane dolžine (nekatera so 5 mestna, kljub temu, da so ostala 4 mestna). Vnos konta v kontni plan je vnos samo v trenutno leto in v trenutno podjetje v katerem smo prijavljeni. V kontni plan moramo vnesti tudi konta katera niso za knjiženje vendar jih potrebujemo v poročilih (razredi-dolžina konta 1, skupine in grupe). Ti konti morajo biti označeni, da niso za knjiženje. V kolikor začenjamo s programom in še nimamo vnešenega kontnega plana, lahko privzet kontni plan kreiramo s pomočjo ukaza Čarovniki/Konti plan.

 

clip0006      clip0008

 

 

Podatki pri vsakem kontu so:

Konto

Naziv

Konto za knjiženje: v kolikor je konto označen, da je za knjiženje se nanj lahko knjiži na temeljnici. V kolikor ni označen knjiženje ni mogoče in se potrebuje le pri poročilih (npr.: bilanca po razredih, bilanca po skupinah, bilanca po grupah)

Analitika po klientih: v kolikor je konto označen, da je namenjen vnosu klienta na vsako vnešeno knjižbo na ta konto. Največkrat sta tako označena vsaj konta 1200 in 2200.

Analitika po SM: v kolikor uporabljamo pri knjiženju tudi stroškovna mesta je potrebno vse konte, ki potrebujejo vnos SM, označiti.

Devizni konto: v kolikor je konto označen kot devizni konto se nanj lahko knjiži tako tolarsko kot devizni znesek v tuji valuti. Ko izpisujemo konto kartico  ali kartico klienta za devizni konto, se izpiše poleg zneskov v tolarjih tudi zneski v tuji valuti. Na ta način dobimo tudi saldo v tuji valuti. Na devizni konto se lahko knjiži tudi samo tolarske zneske (tečajne razlike).

Prenos v novo leto: konti, ki se prenašajo v novo leto pri zaključevanju leta morajo biti označeni

Aktiva(/Pasiva): vsak konto označimo ali spada na pasivno ali aktivno stran bilance

 

Vnos knjige PR: konti pri katerih želimo omogočiti vnos knjige prejetih računov označimo

Vnos knjige uvoza: konti pri katerih želimo omogočiti vnos knjige uvoza označimo

Vnos knjige IR: : konti pri katerih želimo omogočiti vnos knjige izdanih računov  označimo

Vnos knjige lastne por.: : konti pri katerih želimo omogočiti vnos knjige lastne porabe označimo