Vprašanja in odgovori

Na vrh  Prejšnja 

1.Kaj nam pomeni opozorilo Key Violation?

Če hočemo shraniti novo vnešen podatek  (klienta ) in obstaja že podatek z isto oznako nam javi to napako. Npr. ne moreta obstajati dva zapisa z isto šifro-ključem (oznako). Potrebno je spremeniti oznako v oznako, katera še ne obstaja. Lahko pa obstaja klient z oznako 4203 in poštna številka 4203, ker sta to različna šifranta.

 

2.        Ali obstaja avtomatsko zapiranje razreda 4 na koncu leta in kako to storimo?

Na koncu leta je mogoče zapreti razred 4 avtomatsko. Ukaz se nahaja med lokalnimi ukazi na temeljnici (Zapiranje razredov / prenosi na razrede --> Zapiranje razreda 4 / prenos na R6, R7). Kratek opis: Preverimo ali so vse temeljnice knjižene, če ne jih moramo zapreti. Odpremo novo temeljnico (verjetno bo to kar zadnja temeljnica v letu). Določimo poslovni dogodek iz šifranta (lahko imamo za te prenose nov poslovni dogodek) in Datum knjiženja na 31.12.20XX (s tem pa obdobje na DECEMBER 20XX). Izvedemo ukaz za Zapiranje razreda. Po vnosu obdobja ( od =1.1.20XX, do = 31.12.20XX) izvedemo zapiranje razreda. Na koncu se nam izvede še prenos na razred 6 in 7. Če tega prenosa ne želimo se postavimo na zadnje neustrezne vrstice in jih z <CTRL>+<DELETE> izbrišemo (lahko jih tudi ustrzno popravimo).  Če nam program med avtomatskim knjiženjem javi kakšno napako, da konto ne obstaja, nadaljujemo z ENTER, in na koncu prenosa popravimo nepravilne konte, ali pa jih dodamo v kontni plan. Temeljnico na koncu poknjižimo.

 

3.        Ali obstajajo kakšni ukazi kateri nam na koncu leta pomagajo preveriti poslovanje?

Da, obstaja več ukazov in izpisov. Ukaze lahko izvajamo tudi med letom in ne samo na koncu leta.

 

UKAZI

Ostalo / Ukazi operaterja / Uredi z otvoritvenimi postavkami
Ostalo / Ukazi operaterja / Zaokroži na 2 dec.zneske na vseh knjižbah Debet, Kredi
Ostalo / Ukazi operaterja / Datum obračunskega obdobja na 1. dan v mesecu
Ostalo / Ukazi operaterja / Nastavi v kontnem planu pravilno stanja : konto za knjiženje, analitika po kli., SM

KONTROLA NEPRAVILNIH VNOSOV

Izpisi in poročila / Ostali izpisi / Kontrola nepravilnih vnosov / Seznam knjižb z nepravilnim datumom dokumenta
Izpisi in poročila / Ostali izpisi / Kontrola nepravilnih vnosov / Seznam knjižb z nepravilnim datumom obdobja
Izpisi in poročila / Ostali izpisi / Kontrola nepravilnih vnosov / Seznam knjižb z datumom dokumenta različnim od datumom obdobja
Izpisi in poročila / Ostali izpisi / Kontrola nepravilnih vnosov / Knjižbe kjer so vnešeni konti, ki niso v kontnem planu

KONTROLNI IZPISI

Izpisi in poročila / Ostali izpisi / Kontrolni izpisi / Seznam neizravnanih temeljnic

 

 

 

4.        Na izpisani bruto bilanci sploh ni določenih kontov!

Da se nek določeni konto pojavi v bruto bilanci mora zadostovati določenim kriterijem. Naj jih naštejemo vsaj nekaj:

konto mora obstajati v kontnem planu
dolžina konta mora biti vsaj 4 mesta
v kontnem planu mora biti konto obkljukan kot konto za knjiženje
pred izpisom bruto bilance vedno vnesemo obdobje (obdobje mora zajemati promet na tem kontu v vnesenem obdobju)
pred izpisom bilance moramo vnesti rang kontov (od konta do konto). Izbrani konto mora biti v rangu. Pri vnosu ranga kontov  moramo paziti, saj se rang upošteva alfanumerično in ne numerično. primer od 1 do 9 pomeni vsa konta ki se nahajajo med 100000 in 899999.
poiščimo temeljnico na kateri je bil promet s tem kontom in preverimo, da ni podan poslovni dogodek, ki je določen kot otvoritveni poslovni dogodek. Otvoritveni poslovni dogodki imajo Otvoritev obkljukano v Šifrantu poslovnih dogodkov.

 

 

5.        Kje se določijo konta za DDV pri avtomatskem prenosu iz UP?

Konti za izdane račune (izdani računi + davčna knjiga izdanih računov) se nastavijo v šifrantu tarif davkov v UP. Konti se vnesejo različno za zavezance in nezavezance. Konti za prejete fakture (davčna knjiga prejetih računov in prevzemnice-prejeti računi) lahko spremeni le programer oz. v nastavitvah programa.

 

6.        Na izpisani bilanci ni določenega prometa na kontni kartici pa je!

Možnosti so sledeče:

       - neknjižene temeljnice

       - nepravilen vnosa datuma obračunskega obdobja na temeljnici

       - nepravilen vnos temeljnice oz.poslovnega dogodka na temeljnici ali v šifrant (temeljnice z otvoritvenim poslovnim dogodkom in vnešenim med letom se ne upoštevajo v bilanci; otvoritvene temeljnice se upoštevajo samo v primeru, da so vnešene na datum "Od datuma" izpisa )