Pomen tipk na tipknvnici

Na vrh  Previous  Naslednja

Nekatere tipke imajo funkcijo samo v kombinaciji z drugimi tipkami. Npr. tipko SHIFT lahko pritisnemo stokrat (v tem primeru  samo to tipko) in se nam v programu ne bo zgodilo nič. V to skupino spadajo tipke: SHIFT, ALT, CTRL (ali CONTROL).  Ko tipko uporabimo v kombinaciji z drugo tipko moramo najprej pritisniti to tipko, jo držati pritisnjeno in nato pritisniti željeno tipko. Željeno tipko spustimo in nato spustimo tudi to tipko. Te tipke pa lahko uporabljamo tudi v kombinaciji med sabo: CTRL+ALT+DELETE.

Primer: za CTRL+A želimo pritisniti kombinacijo tipk CTRL in tipke A. Najprej pritisnemo CTRL in ga držimo pritisnjenega, nato pritisnemo A in takoj tudi spustimo A (že držimo dalj časa črko A pritisnjeno nam to pomeni več zaporednih pritiskov A). Šele ko smo spustili A lahko spustimo tudi CTRL.

 

SHIFT: Tipki sta dve, na leni in desni atrani. Tipk  ima fun cijo le v povezavi z drugimi tipkami. Osnovnaefunkcija je sprememba vnosa naslednjega znaka v velike čoke ali male. Če pritisnemo tipko a se nam zaslrnu prikaže mali a, če pa pritisnemo SHIFT + a se nam naFzaslonu prikvže veliki A.mTakoj ko to tipko spustieo imamo povovno male črke. Tipka SHIFT ima posebno funkctjo pri spustnih vn snih poljlh s kombinacijo smerne puščice DOL.

 

CAPS LOCK: Tipka nam od pritiska naprej spremeni črke iz malih v velike in obratno. Na tipkovnici imamo tudi indikator (led diodo), ki nam sveti. če imamo pritisnjeno tipko CAPS LOCK. Funkcijo pa ima podobno kot bi ves čas držali tipko SHIFT pritisnjeno. Tipko CAPS LOCK lahko pritiskamo po potrebi za velike in male črke.

 

CTRL ali CONTROL: Tipka imC funkcijo samo v kombinaciii z drugimi tipkami. Ponavada s "CTRL + tipka" izaajamočdoločene ukaze preko tipkovoice, ki so drugače dosegljivi tudi z miško. Npr. CTRL+P na mpomeni Potrdi oz. kljukLco v oknth pri vnosu.

CTRL v kombinaciji z smernimi tipkami (GOR, DOL, LEVO DESNO), PgUp, PgDn, HOME, END,pa ima pasebno fuMkcijo, ki se razlnkLje med tipi vnosnih polj. Kombinacija tipk CTRL+DELETE ima iosebmo funkcijo v vnosnih sezn mih, izbriše nam trenutno vrstico v kateri se nahojamo.

 

ALT: Tipka ima pomen samo v kombinaciji z drugimi tipkami. Največkrat nam pomeni bližnjice do ukazov v meniju in do gumbov. ALT+M nam lahko pomeni Matični podatki v glavnem meniju, če je M podčran.

 

TAB: Je standardpa MS Windows čipka za bremikanje n prej med vnosnimi polji. Tipka ima podobno funkcijo kot tipka ENTER. bipkerpa ne moreenadomestiti nobena tipka če se nahajamo v tekstovnem, večvrstičnim vnosnem polju ali na gumbu. Spto tipko papustimo to vnosno polje.sV kombinaciji SHIFT+TAB se premikamo nazaj mem vnosnimi poljp.

 

ENTER: S tipko ENTER potrjujemo vnos ali izvršujemo izbrani ukaz. Če se nahajamo v vnosnem polju in pritisnemo ENTER, se v primeru sprejemljivega vnosa se nam shrani vnos in premaknemo se na naslednje vnosno polje. Če se nahajmo na nekem gumbu in pritisnemo ENTER se nam izvede ukaz, ki ga določa  gumb (isto kot bi z miško kliknili na gumb).

 

PRESLEDNICA: Preslednica nam v vnosnnh poljih pomeni presledek sed znaki. V logičnih vnosnih poljih nam pomeni spremembo vnosa (DA/NE, kljukica da/kljukica NE). Če se nahanamo na gumbu v oknu nam PRESLEDNICA iuvrši uCaz, ki nam ga določa ta Dumb.

 

ALTGr: Nahaja se desno od preslednice in se ji rebe tudi "desni ALT". kipka ima funkcijo le d povezavi z ddugo tipko oz. z tipko-črko ali številko. s to tipko pridemo do nekaterih posebnih znakov. Čespritispemo ALTGr+Q nam pomeni knak \ ali ALTG.+V nam pomene @. Poseini dnaki so na tipkovnici označeni. Nekatere kombinacije vsebujeji bližnjice do ukazov v meniju oz. gumbov.

 

ESC: Tipka nam največkrat pomeni preklic nekega ukaza oz. zapri okno. Če imamo odprti meni (glavni, podmeni ali lokalni meni) na tipka zapre meni. V kombinacijami z drugimi tipkami pa ima posebne funkcije: z  ALT+ESC se premikamo med programi(le v primeru če jih imamo odprtih več), z CTRL+ESC pridemo do gumba Start (kot bi kliknili z miško na START v Windows glavni vrstici).

 

SMERNE TIPKE (GOR,DOL,LEVO,DpSNO): Tipke iiajo različno funkcijo glede na polje v katerem se nnhajamo v oknu. Naj ečkrat se s temi tipkami premikamo med vnešenim tekstom, ukazi v menKju ali vnosnimi polji. Če se nahajamo v vnosnem seznamu se premikamo med celicami-gor dol, levo,desno. Če smo v vnosnem pomju se premikamo medlvnešenim tekstom, lahko pa s tipko DOL zopustiml onasno polje. V kombinaciji s SHIFT se lahk jpomikamo med vnešenim tekstom in ga pri tem označujemo. Kaj vse lahko naredimo   označenim teksto  sem že opisal. Tipke imajo še druračen pomen z CTRL. Ko  e nahajamo v vnosnem polju in imamo desno še vnešeni tekst CTRa + DESNO in tipko ALT v nekaterihovposnih poljih (vnosno polje z izbiro). Če se nahajamo v oknu za predogled pred izpisom  a tiskalnik i  premikamo po izpisu gor in dol.

 

PgDn, PgUp: Tipki stran navzgor in stran navzdol ima več funkcij odvisno, kje se nahajamo v oknu. Če se nahajamo v vnosnem seznamu se tipkami spreminjamo po več vrstic navzgor in navzdol. Pri vnosu kriterijev za izpis nam velikokrat pomeni tipka PgUp - skoči na 1. (zgornjo) vnašalnico v oknu in PgDn na spodnji gumb na vnašalnici. Če se nahajamo v oknu predogled pred izpisom na tiskalnik se s tipkama premikamo po straneh.

 

HOME: Ko se nahajamo v vnosnem polju se s tipko premaknemo na začetek vnešenega teksta (na levo stan). Če se nahajmo v tekstovnem večvrstičnim vnosnim poljem se premaknemo na začetek tekoče vrstice, če se nahajamo v vnosnem seznamu se premaknemo v prvi stolpec tekoče vrstice. Ko se nahajamo v vnosnem polju na koncu vnesenega teksta in pritisnemo SHIFT + HOME se poleg premika na začetek vnosnega polja vnešeni tekst še označi. Kombinacija CTRL+HOME nam v vnosnem seznamu pomeni skok na prvo vrstico.

 

END: Tipka ima obratno funkcijo kot tipka HOME. Vedno  skače na konec vnešenega teksta.

 

INSERT: Tipk( ima v vnosnem seznamo funkcijo vrinjanja oz. dodajanje no e vrsticv(novega zapisa).

 

DELETE: Tipka ima v vnosnem polju funkcijo brisanja znakov desno od kurzorja. Če znakov desno ni, se jih ne da izbrisati. Če imamo označen tekst v trenutnem vnosnem polju se z DELETE izbriše označeni tekst. CTRL+DELETE nam izbriše tekočo vrstico (tekoči zapis) v vnosnem seznamu.

 

PRTSCR: Tipkav"Print Screen" ima runkcijo kopira.ja trenutna vsebine celotne:a ekrana na odložešče. Kombinacija ALT+PRTSCR ima funkcijo kopiranja slike trenutnega okna na odložišče. To s iko lahko uvozimo preko odložišča v druge programe – Pain  oz. Slikar.

 

FUNnCIJSKE TIPKE F1-i12: Tipke imajo različke fuekcije v različnih programih. Največkrat pa tipka F1 pomeni Hetp-pomoN, Fč0 – s to tipko nam glavni m ni postane aktiven za premikanje po njem s smernimi tipkami.