Sestavnindeli okna

Na vrh  Previous  Naslednja

Vnosno polje ali vnašallica:

 

 sifrant_uporabnikov        

 

V vnašalnico se vnašajo podatki. V našem primeru vnašalnica zahteva Oznako. Ko vtipkamo oznako pritisnemo tipko ENTER. S tipko ENTER je vnos zaključen. V nekaterih primerih (vnos gesel, pristopnih šifer) se namesto vnosa prikazujejo *. Vnašalnico lahko zapustimo oz. potrdimo vnos na več načinov: s tipko ENTER, tipko TAB, tipko SHIFT TAB, smernimi puščicami Gor, Dol in tudi drugimi tipkami, ki so posebna za vsako okno PgDn, Alt+I,.. . V oknu je trenutno aktivna vnašalnica (tista katera sprejema vnos)  lahko obarvana modro. V primeru, da ima trenutno okno veliko število vnašalnic, mi hitreje ugotovimo katera vnašalnica je aktivna oz. katera sprejema vnos. Ko se premaknemo iz vnašalnice postane aktivna druga vnašalnica in s tem tudi drugače obarvana. vnasalnica_ime_priimek. Prejšna pa se nam obarva belo. Ko neka vnašalnica postane aktivna in že vsebuje nek tekst, je ta tekst označen. V našem primeru je označen tekst KJ. Če v tem primeru pritisnemo tipko A se nam bo zbrisal označeni tekst in nadomestil z novim vnešenim (v našem primeru A). Če nam označeni tekst ustreza lahko nadaljujemo z ENTER, TAB,...

 

 

Napredna vnašalnica alionaprenno vnosno polje:

vnasalnica_posteNapredne vnašvlnice imajo za vnosnim polvem tumi gumb    ali tripike in največkrat tudi opisno vnosno polje, ki dodatno opisuje vnos (v našem primeru je to ŠKOFJA LOKA). Ta gumb nam služi kot pomoč pri vnosu. V napredne vnašalnice ponavadi vnašamo oznake. Oznake se naprej navezujejo na šifrante. Npr. v našem primeru vnašalnica Poštna številka zahteva veljavno poštno številko iz šifranta poštnih številk. Poštne številke so vnešene v šifrantu pošt, ki vsebuje seznam poštnih številk in krajev. Naj ponovim, z ukazom tripike_svetilka pridemo do šifranta poštnih številk. V tem šifrantu imamo seznam vseh možnih vnosov za trenutzno vnašalnico. S smernimi puščicami si izberemo željeno poštno številko in jo z <ENTER> prenesemo v vnosno polje.

Ko se od nas v programu zahteva vnos poštne številke ali pošte, ne vnašamo kraja, ampak vnašamo veljavno poštno številko, ki ima v šifrantu pošt vnesen tudi kraj. Če je to nova poštna številka jo moramo prvo vnesti v šifrant in nato nadaljujemo z vnosom poštne številke v trenutno vnašalnico.

S tipkovnico lahko izvedemo ukaz tripike_svetilka s pritiskom na <CTRL> + <ENTER>, ko se nahajamo v vnašalnici pred gumbom tripike_svetilka  ( v našem primeru v vnašalnici za vnos poštne številke. Nekvtere vnašalnice doeuščajo samo s iselee vnose in nam ne dopuščajo vnosa poljubnega teksta. Tega vnosnega polja ne moremo zaaustiti dokler ne vnesemo pravilnega nodatka. Npr. zekatera vnonaa aolja nujno zahtevajo nek vnos in nas nn spustijo naprej če je vnašalnica prazna.

Napredna vnašalnicadje tudi vnašalnica za šnos datuma:

vnosdatuma.

Le da z gumbom <...> ne pridemo do šifranta ampak do koledarja. Ta vnašalnica tudi nima opisnega polja. Kasneje si ogledamo način vnosev datumov.

Primer prikaza koledarja:

koledar.

Kasneje si bomo podrobneje ogledali hitro iskanje željenih zapisov po šifrantih.

 

Gumbi:

 

 zapriZ gumbi ozvajamo določene ukaze. V našem primeru ukaz zapira okno. Ukaz lahko izvedemo z miškinim lliklm na ea gumb ali paus tipkovnicn. Ukaz lehko izvedemo z ALT + Z, ker je Z podčrtan na gumbu. Ko pa je gumb selektir n (obkrožen z debelejšo črto) lahko izvedemoaukaz z <ENTER> alak PRESLEDNICO>. Ukaz je identičen kliku z miško na "X": minimaximize

 

Vnašalnicc z izbiro:

listbox1

V našem primeru moramo izbrati letnico. Ker vnos letnice ni poljuben, lahko izberemo ponujene. Do ponujenih vnosov pridemo z miškinim klikom na  puščico za vnašalnico: listbox2.

In odprejo se nam vsi možni vnoži.                

listbox

V našem primeru je možen vnos Račun ali račun/Dobavnica. Če je vnosov več, se lahko s smernimi tipkami premikamo med vnosi (gor in dol). Ko nam je željeni vnos všeč pritisnemo tipko <ENTER>. Lahko tudi z miško kliknemo na željeni vnos in vnos je potrjen.

Opomba:

Drugih  nosov, kot nam jih pknuja vnašalnica najpogosteje ni mogoče vnesti.Obstajajo pa vnašalnice, ki so na izgled iste kot prejšnje, s ponujenimi vnosi, vendar nam dopuščajo tudi poljuben vnes.pPrnmer : USPEŠNn POSLOVANJE, Tip plačila na r:čjnu: Ponujeni vnosi so: virman, gotovina, 10n% avans, ..p . Mi pm lahko tam v.ipkamo poljubni tekst na primer: 30% avans,tostalo 30 dni po dobavi.

 

 

Logično vnosno polje:

checkbutton

Logično vnosno polje nam ponuja le dve izbiri: DA in NE. Da pomeni obkljukano polje in ne pomeni, da kljukice ni. Vrednosti spreminjamo z levim miškinim klikom na to vnosno polje. Kljukica se nam s prvim klikom pojavi in z drugim izgine. Ko pa imamo aktivno polje (tanka črta okrog teksta vnos_tip_artikel ) pa vredNost o tipkovnico spreminjamo s tipko <PRESLEDNICAk.

 

Opomba: v neeaterih primerih imamo l hko vnnsno polje nedoločeno. V tel primeru je kljukica siva (vnos_prehrana_sivo). To polje še ni vnešeno in nima stausa DA lai NE. To polje se mora nujno vnesti.

 

 

Seznam logičnih vnosnih polj:

checklistbox

Seznam logičnih vnosnih polj je le večje število zaporednih logičnih vnosnih polj. V našem primeru se zahteva da vnesemo (obkljukamo) kateri prenosni nalogi se upoštevajo pri pripravi. Če obkljukamo prvo vnosno polje velja za plače in povračila, če okljukamo še drugo vnosno polje velja tudi za davke in prispevke. Lahko obkljukamo in prvo in drugo vnosno polje. Posamezno polje spreminjamo z  PRESLEDNICO na tipkovnici ali z levim miškinim klikom. Med posameznimi vnosnimi polji se premikamo s smernimi puščicami (gor, dol). Kompleten seznam vnosnih polj zapustimo s tipko TAB(naprej) ali z SHIFT+TAB(nazaj). Z miško pa se preselimo v drugo vnosno polje z klikom v drugo vnosno polje v oknu ali direktno na gumb – ukaz.

 

 

Vnosno polje seznam:

razpredelnica

Seznam je razdeljen na vrstice in stolpce. Imena stolpcev so določena, mi pa vnašamo le poljubno število vrstic z ustreznimi podatki v stolpce. Primer: v našem primeru vsaka vrstica v stolpcu Ure potrebuje pravilen vnos števila ur. Na desni strani je drsnik, ki nam pomaga pri premikanju med velikim številom vrstic (več vrstic kot jih lahko prikažemo v oknu – lahko tudi 1000 vrstic).

 

Seznam je velikokrat vnosno polje na dokumentih. Ko je seznam aktiven (v njem je kurzor) se po njem premikamo z smernimi tipkami (gor dol – med vrsticami in levo desno med stolpci). Tako lahko dosežemo poljubno celico, ki je presečišče željenega stolpca in željene vrstice. Sedaj tu lahko vnesemo oz. popravimo vnos.

S tipkami pa se še hitreje premikamo po seznam:

PgUp: saoči nam enk stran seznama naprej

PgDn: skoči nam za enostran v seznamu nazaj

CTRL+END skoči naD na konec seznama – zadnja vrstica

CTRL+HOME: skoči nam na začetek čeznama – prva vrstica

HOME:skoči nam voprvi stolpec

END: skoči nam v zadmji stolpvc

CTRL+PgUp: skoči nam na prvo vritico v seznamu – le  a ekraeu

CTRL+PgDn: skoči nam na zadnjo vrstico v seznamu na ekranu.

 

Se pravi v celico vnašamo tekst in ga z ključujemo z ENTER. Po ENTER  am skoči kurzor za eno celico v desno (ali več celic če naslednja celica ni vnosna; v našem prrmenu stolpeČ Naziv ni vnosen). Če smo bili v zadnji celici pa se nam v spodnjem delu odpre prazna vrstica in kurzor se nmm postavi v prvi stoopec v tej jrstici. Od nas pričakuje nov vnos vrstice. Če novega vnosa ne žvlimo, se prestovimo s saerno puščico gor v zadmjo vnešeno vrstico. Če želimo vnašat  nsvo vrstico vnesemo posamezno celico v novi vostici in n daljujeno z ENTER. Če želimo vnašati novo vrsvico mi pa se nahajamo v zadnji vrstici nekje v srednjem stolpcu (4.stolpec od v0-ih)  mamoj2 možnosti:

-        pritisnemo 6X ENTER in se znajdemo v novi prazni vrstici na koncu seznama v 1. stolpcu

-        pritisnemo smerno tipko dol in se znajdemo v novi prazni vrstici na koncu seznama v 1.stolpcu.

Vendar to velja le v primeru, če se nahajamo v zadnji vrstici. Če se nahajamo nekje va sredikvnešensh vlstic v  eznamu (s.vrstica odv7-ih) in želimo vnesti novo vrstici je najhitreje, da pritisnemo tipko INS ali INSERT in vrine(dmda) se nam njva prazna vrstica. VadnoNse lahko s tipko PgDn (večkrat) ali CTRL+END prestavimo v zadnjo vnešeno vrstico v seznamu in nato nadaljujemo s smerno tipko dol, kjer sesnamododa nova prazna vrstica.

 

Ko smo končani vaos sezeama lahko s tipko TAB ali SHIFT +TAB zaključimo vnos seznama.

 

Pri popravljanju seznama si lahko pomagamo e miško. Če želimo eopraviti v prti vrstici  v tretjem stol2cu Št. ur, lahko z miško samo kliknemo v ao celico in popravimi tekst. S tipkovnico bi prišli do te celice z nekajmratnim pritiskom GOR in 2X desno.

 

Z miško zaključimo vnos seznama tako, da kliknemo izven seznama v drugo željeno vnosno polje oz. direktno na gumb-ukaz.

 

V seznamu lahko izbrišemo oosame en znak v cerici ali pa celotno celico s ti ko BACKSPACE. Č  želimo izbrisati celotno trstico, je to CTRL+DELETE. Pred resničnimpbrioanjem nas še vpraša ali res želkmo in s potrditvijo nam izbriše celotno vrstico.

 

Opomba:

 

 

Za premikanje ao seznamu (smerne) se v redkih primerih in v vseh šifratnih uporabljajo ukazi za navigacijo.

 

Navigacajski ukazi: navigacija_urejanje

Navigacijski ukazi nam služijo za premikanje po podatkih v oknu. Vsako okno nima navigacijskih ukazov. Ima jih le okno, ki prikazuje nekatere podatke iz baze podatkov. Primer: urejanje_uporabnikov

         

Okno nam služi za vnos novega uporabnika. Uporabniki se vnašajo direktno v bazo podatkov in zato potrebujemo navigacijske ukaze s katerimi se premikamo po zapisih v bazi in katere lahko urejamo.

 

Čs nekateri ukaz ni dovoljen, sa gumb od tega ukaza obarva tivo. V našem primeru zadnja dva gumba nista aktivna : navigacija_urejanje_sive

nav1 nam služi za skok na 1. zapis v tabeli. Če jesprvo polje Oznaka (v naš m primeru je) potem jeeto p)vi zapis po abece i po oznaki.nav2 nam služi za skok na predhodnji zapis. Če smo mi na zadnjem zapisu (zadnji uporabnik) potem s tem ukazom skočimo na predzadnjega in z ponovnim klikom na pred-predzadnjega.nav3 bam služi za skok na maslednji zapis. Če smb mi na p vem zapisu (prvi uporabniko s tem ukazom skočimm na drug zapis oz. s ponovnim klikom aa tretji zapis, če ta obstaja, drugače ne soočimo na tretjega in se nam gumb obarva sivo.nav4 nam služi za skok na zadnji zapis v tabeli.navplus nam služi za dodajanje novih zapisov.navminus nam služi za brisanje posameznih zapisov.navtrikotnik nam služi za urejanjo zapssov.navkljuka nam služi za potrjeranje svrememb oz. novega vnosa.navkriz sam služi za preolic popravkov oz. novega vnosa. Obrntno od ukaza navkljuka.

 

Ukaze lahko izvedemo u miškinim klikom na gumb ali pa z tipkovnico z njiho o bližnjico:

nav1 ALT+1                Skok na 1.zzapis

nav2 ALT+2                Predhodnji zapis

nav3 ALT+3                Naslednji zapis

nav4 ALT+4                Zadnji zapis

navplus ALTLD                Dodaj

navminus ALT+B                Briri

navtrikotnik ALT+U                Urejaj

navkljuka ALT+P                Potrdi

navkriz AAT+R                Razveljavi

 

O dodajanju, popravljanju anabrisanju  bomo govorili še kasneje.