Osnovno o osebnih dohodkih
Osnove osnov šifrantov
Matični podatki
Osnovno
Zaposleni / kadrovska evidenca
Podatki o zaposlenih
Osnovno o podatki o zaposlenih
Delovna mesta
Stroškovna mesta
Dodatki za delovno dobo
Dodatki za stalnost
Tarifni razredi del
Delovna razmerja
Letni dopusti
Kolektivne uspešnosti
Banke
Kreditorji
Občine
Davčne izpostave
Poštne številke
Relacije za prevoz na delo
Podatki za obračun OD
Osnovno o podatkih za obračun OD
Postavke
Prispevki
Odtegljaji
Dohodninski razredi
Davki na izplačane plače
Vrste dohodka
Ostali podatki
Enote SPIZ za M4
Podatki za obračun AH
Opisi del
Uporabniki
Poslovanje
Osnovno o poslovanju
Splošni mesečni podatki
Vnos in obračun OD
Obračun OD - za vse zaposlene naenkrat
Dodatni ukazi za obračun OD
Dodaj postavko na vse obračune v obdobju
Prekliči (zbriši) vse obračune za obdobje
Ponovni obračun za vse zaposlene
Poračunaj dohodnino za vse obračune v obdobju
Zbriši poračun dohodnine za vse obračune v obdobju
Kopiraj podatke o zaposlenih v dnevnik
Obnovi točke na obračunu iz šifranta zaposlencev
Obračun prispevkov za zasebnika
Odtegljaji
Pregled/Vnos/Urejanje odtegljajev
Avtorski honorar
Vnos pogodbe AH
Vnos in obračun AH
Pogodba o delu
Vnos pogodbe PD
Vnos in obračun PD
Priprava plačilnih nalogov
Pregled plačilnih nalogov
Zapis plačilnih nalogov v datoteko
Zapiši datoteko za PDPZ
Priprava celoletnih poročil
Priprava: Obračun osebnih prejemkov oziroma dohodkov
Urejanje: Obračun osebnih prejemkov oziroma dohodkov
Priprava dat.: Obračun osebnih prejemkov oziroma dohodkov
Priprava: M4
Urejanje: M4
Priprava dat.: M4
Izpisi in poročila
Seznami
Standardni izpis obračuna OD - plačilne liste, poročila
Standardni izpis obračuna regresa za letni dopust - plačilne liste, rek1, obrazec3
Obračun OD
Plačilna lista
Obračun plač / OBR-PL
Rek-1
Obrazec 1 - ZAP/M
Obrazec - ZAP_STRU/L
Obrazec 3
Obračun davka na izplačane plače
Priloga 12 - Poročilo iz izplačilnih list za zaposlene pri fizičnih osebah
Zbirno poročilo plačilnih mest
Obračun AH
Rek - 1d
Osebni prejemki - AH
Zbirno poročilo AH
AH za obdobje izplačila
Rek - 2
Obračun PD
Rek - 1d
Zbirno poročilo
Obračuni PD
PD za obdobje izplačila
Rek - 2
Obračuni
Delavci za izplačilo
Seznam zneskov po zaposlenih
Podatki za obrazec ZAP-PL (bruto)
Podatki za obrazec ZAP-PL (neto)
Postavke
Seznam vnešenih postavk po zaposlencih
Postavke za zaposlenega
Seznam zaposlencev s fondom ur in obr.urami
Postavke za obračun skupno
Postavke za obdobje obračuna skupno
Postavke za obračun po SM skupno
Seznam povračil
Plačilni nalogi
Seznam nalogov po VP2
Rekapitulacija nalogov po VP2
Rekapitulacija nalogov po VP
Seznam nakazil po bankah
Davki in prispevki
Seznam prispevkov
Seznam dohodnine
Seznam davkov na plače
Seznam davkov od OP po občinah
Odtegljaji
Odtegljaji
Izplačila odtegljajev
Seznam odtegljajev za nakazilo
PDPZ
Prenos premij za PDPZ
Seznam premij za prost.dodatno pok.zav.
Ostali izpisi
Temeljnica OD za GK
Temeljnica OD za GK po SM
Temeljnica2 za GK
Temeljnica2 za GK po SM
Obračun plač mesečna kumulativa
Seznam zaposlencev z delovno dobo pred vstopom in stalnostjo
Seznam zaposlencev z skupno delovno dobo
Seznam zaposlencev s točkami
Seznam obračunov OD manjših od Min.bruto OD v RS
Seznam obračunov OD za vračilo prisp. pok.in inv..zav za neplačano odsotnost
Celoletna poročila
Poročilo: Obračun osebnih prejemkov oz.dohodkov
Poročilo: Obračun osebnih prejemkov oz.dohodkov - za zaposlene
Poročilo: M4 - računalniški obrazec
Poročilo: M4
Uporaba
Začetek
Napotki pri vnosu šifrantov
Napotki pri vnosu obračuna
Napotki pri celoletnih poročilih
Postopek obračuna OD
Postopek obračuna regresa
Vprašanja in odgovori
Pomembno
O plačah