Osnovna sredstva

Osnovno o amortizaciji

Osnovno o amortizaciji

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno o amortizaciji

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

 

Uporablja se SRS 13.

 

Amortiziranje je razporejanje vrednosti amortizirljivega sredstva med stroške v ocenjeni dobi njegove koristnosti.

 

Amortizacijska osnova je pri enakomernem časovnem amortiziranju enaka amortizirljivemu znesku, pri padajočem pa je lahko enaka vsakokratni neodpisani vrednosti.

 

Amortizacijska stopnja je pri enakomernem časovnem amortiziranju razmerje med vrednostjo, ki se v posamzenih letih prenaša na poslovne učinke, in amortizacijsko osnovo, pri padajočem amortiziranju pa je lahko tudi razmerje med dolžinama preostale in celotne dobe koristnosti.

 

Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke in je obračunan kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje.

 

Amortizirljiva sredstva so sredstva, ki:

imajo omejeno dobo koristnosti in
jih ima podjetje zato, da jih uporablja pri proizvajanju ali dobavljanju blaga in storitev, za posojanje drugih  za plačilo ali iz drugih razlogov.

 

Časovno amortiziranje je obračunavanje amortizacije glede na dobo koristnosti.

 

Funkcionalno amortiziranje je obračunavanje amortizacije glede na dejansko uporabo v posameznem razlomku časa.

 

Podjetje v okviru celotne dobe koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva strogo dosledno razporeja njegov amortizirljivi znesek med posamezna obračunska obdobja kot tedanjo amortizacijo.

 

Doba koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva je odvisna od:

pričakovanega fizičnega izrabljanja,
pričakovanega tehničnega staranja,
pričakovanega ekonomskega staranja,
pričakovanih zakonskih ali drugih omejitev uporabe.

Potrebno je upoštevati tisto dobo koristnosti, ki je bila glede na posameznega  izmed naštetih dejavnikov najkrajša.

 

Podjetje za svoje potrebe samostojno določi:

metodo amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev,
letne amortizacijske stopnje,
razdelitev letne amortizacije na obdobja znotraj leta.

 

Izbrano metodo amortiziranja mora podjetje dosledno uporabljati iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje.

 

Občasno je treba preverjati dobo koristnosti, amortizacijske stopnje pa glede na to preračunati za sedanja in bodoča obdobja.

 

Na koncu leta se sestavi končni obračun amortizacije, ki prikazuje:

uporabljeno metodo obračunavanja amortizacije,
dobo trajanja in uporabljene amortizacijske stopnje,
zneske obračunane amortizacije za poslovno leto.

 

V inflacijskih razmerah je treba revalorizirati v istem letu obračunano amortizacijo na znesek, ki ustreza novi ravni cen.