Osnovna sredstva

Osnovno o osnovnih sredstvih

Osnovno o osnovnih sredstvih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno o osnovnih sredstvih

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Opredmetena osnovna sredstva so stvari,

ki jih podjetje poseduje, da z njimi lahko opravlja svojo dejavnost ali pa vzdržuje in popravlja druge takšne stvari,
ki jih podjetje pridobi ali izdela z namenom, da jih bo uporabljalo samo,
ki niso namenjene prodaji v okviru rednega delovanja,
ki jih ima podjetje v lasti ali finančnem najemu.

 

Opredmetena osnovna sredstva so, skladno s Slovenskim računovodskim standardom (v nadaljevanju SRS) 1, zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna čreda in večletni nasadi ter drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od leta dni.

 

V poslovnih knjigah se izkazujejo posebej njihove nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti kot kumulatidni odpis, ki je posledica  amortiziranja, v bilanci stanja pa se prikazujejo zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.

 

Z dejansko nabavno vrednostjo posameznega opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi osnovnega sredstva za nameravano uporabo. Med njimi so zlasti stroški dajatev, dovoza in namestitve.

 

 

 

Pri revaloriziranju se uporablja indeks rasti cen življenjskih potrebščin, vendar revalorizirana nabavna cena v povprečju na daljši rok ne sme – po načelu manjše vrednosti – presegati nabavnih cen oziroma stroškov gradnje ali izdelave enakih sorodnih vrst novih sredstev.

 

Učinki revalorizacije neodpisane vrednosti opredmetenih  osnovnih sredstev se obravnavajo kot oblikovanje revalorizacijskega izida.

 

Popravek vrednosti se ne pojavlja pri:

zemljiščih in drugih naravnih bogastvih,
opredmetenih osnovnih sredstvih v gradnji ali izdelavi najdlje do usposobitve za uporabo,
opredmetenih osnovnih sredstvih kulturnega, zgodovinskega in umetniškega pomena,
spodnjem ustroju železniških prog, cest, letališč in podobnega,
opredmetenih osnovnih sredstvih podjetja v stečajnem ali likvidacijskem postopku, če v tem času ne opravlja več gospodarske dejavnosti,
drugih opremetenih osnovnih sredstvih, ki nimajo časovne omejitve uporabe.