Osnovna sredstva

Register osnovnih sredstev

Register osnovnih sredstev

Predhodnja tema Naslednja tema  

Register osnovnih sredstev

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Register osnovnih sredstev je osnovna baza osnovnih sredstev, je osnovni seznam ki ga za vodenje evidence potrebuje podjetje. Ko aktiviramo ukaz Register osnovnih sredstev (lahko na dva načina: z levim miškinim gumbom ali s podčrtano črko v besedilu – v našem primeru črko r), se odpre okno

 

register_osnovnih_sredstev

 

 

 

Če želimo dodati neko novo OS sredstvo v register ga dodamo v ta seznam ( F9 – U – (ALT-D), vnos, (ALT P), (ALT Z) ). Če želimo popraviti posamezne podatke o določenem osnovnem sredstvu ga poiščemo v seznamu in nadaljujemo z F9, U, (ALT – U), popravek (ALT – P), (ALT – Z).

 

Po seznamu se premikamo s smernimi tipkami. Gor in dol se premikamo s smernimi tipkami Up, Down, PgUp, PgDown, CTRL-Up, CTRL-Down, CTRL-End, CTRL-Home. Po stolpcih se premikamo s smernimi tipkami Left, Right, CTRL-Left in CTRL-Right. Ko se premaknemo v drugi stolpec, se nam seznam nekako preuredi. Seznam je vedno urejen po abecedi po tistem stolpcu, v katerem se nahajamo. Primer: če bi radi seznam uredili po nazivih, se premaknemo v stolpec Naziv.

 

 

Pri vnosu podatkov – ukaz Urejanje v register OS moramo vnesti podatke, kot so prikazani z naslednjim oknom, in sicer:

Inventarno številko – določimo sami, ponavadi so zaporedne številke, ki nam povedo število OS, ki jih ima v lasti podjetje. Izberemo si mestnost inventarne številke in se tega držimo. Ponavadi si izberemo 3 mestne inventarne številke, kar pomeni, da za 1. osnovno sredstvo z Inv.št. 1 vnesemo 001. Naslednje 002, 003, 004. Izogibajmo se 1 mestnega vnosa inventarne številke (1, 2, 3, ...). Če prazno vnašalnico za inventarno številko potrdimo z ENTER nam program avtomatsko vnese naslednjo 3 mestno inv.številko OS (če je register še prazen je to 001, če jih imamo v registru 10 OS je to 011,...).
Status OS – A-aktivni, N-neaktivni, ...., ti vnosi se črpajo iz šifranta statusov. Dovoljeni so samo vnosi, ki se nahajajo v šifratnu statusov pod poljem oznaka. Vnos nepoznanih statusov (statusov, ki ne obstajajo v šifrantu statusov) ni dovoljen in se lahko zgodi, da se to OS ne upošteva v obračunu.
Naziv OS je dvovrstični vnos naziva OS. Vnos druge vrstice je opcijski vnos in je lahko prazen.
Nabavna vrednost OS je vrednost, s katero začnemo v programu obračunavati OS, izražena v EUR. Če je bilo OS nabavljeno v prejšnih letih je to znesek, ki velja s 1.1. v tekočem letu.
Sedanjo vrednost OS.
Amortizacijsko skupino, v katero spada OS. Ta skupina nam preko šifranta amortizacijskih skupin določa amortizacijsko stopnjo oz. amortizacijsko dobo. V to polje je dovoljen vnos oznake le obstoječih amortizacijskih skupin iz šifranta amortizacijskih skupin.
Stroškovno mesto, kjer se OS nahaja. Vnos oznake SM ni nujen in je lahko prazen. Če imamo večje število OS je priporočljivo razporediti OS po SM.
Lokacija, oz. oznaka Lokacije iz šifranta lokacij. Vnos ni nujen in to vnosno polje lahko pustimo prazno. Dovoljeni pa so le veljavni vnosi oznak lokacij iz šifranta lokacij.
Skrbnik dotičnega OS je poljuben tekst ki nam določa ime in priimek skrbnika. Vnos ni obvezen.
Tovarniška številka OS. Vnos tovarniške številke ni obvezen.
Datum nabave OS. Vnos je obvezen in vnesemo datum nabave OS.
Datum aktiviranja OS. Vnos je obvezen in nam pomeni začetek amortiziranja OS. Če želimo da se aktivira prvi dan naslednjega meseca moramo vnesti zadnji dan prejšnega meseca: 30.11 za aktiviranje od 1.12 naprej
Datum izločitve. Vnos nam določa, s katerim dnem je bilo OS izločeno oz. odtujeno. S tem datumom se prekine obračunavanje amortizacije.. Pozor: potrebno je spremeniti status OS.
Dobavitelj OS. Je poljuben tekst, ki nam določa dobavitelja OS. Vnos ni obvezen.
Dobaviteljev dokument o nabavi OS – številka. Vnos nam podrobneje določa, s katerim dokumentom je bilo OS nabavljeno. Vnos ni obvezen.
Z dne – datum dobaviteljega dokumenta, vnos ni obvezen.
Naš dokument (številka), ki dokazuje, da je OS last družbe – ponavadi je to Zapisnik o aktiviranju OS, ki vsebuje osnovne podatke o OS in je podpisan s strani odgovornih oseb, ki so OS prevzele in potrdile, da je bilo naročeno OS enako prevzetemu.
Leto izdelave OS, je proizvajalčev podatek in ni obvezen vnos.
Konto GK – konto, kamor se podatki (nabavna vrednost, popravek vrednosti) knjižijo v GK.

 

Okno za urejanje, ki se odpre z znanim ukazom (F9-U):

 

register_osnovnih_sredstev_urejanje

 

 

Ostali ukazi, ki jih dobimo z desno miškino tipko ali F9 in u, ko se nahajamo v šifrantu so isti kot so opisani v splošnih navodilih.