Omogoča vnos
osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS) v register osnovnih sredstev,
amortizacijskih skupin katere določajo am.stopnjo,
lokacij na katere razporejamo OS,
statusov OS,
stroškovna mesta na katera razvrščamo OS,
uporabnike z geslom, ki lahko uporabljajo program,
Omogoča urejanje registra OS pred obračunom – izločitve, sprememba statusa os, ...,
Invenuro OS,
Obračun za določeno obdobje v letu ali za celotno leto,
Omogoča izpis:
registra OS po različnih kriterijih,
amortizacije za obračunsko obdobje,
kartico OS,
seznam izločitev OS v obdobju,
seznam novih nabav v obdobju,
Omogoča uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja, revalorizacije in revalorizacijo amortizacije,
Servisne ukaze: arhiviranje podatkov, izvoz podatkov, prenos v glavno knjigo
Večje števil uporabnikov programa
Praktično neomejene možnosti količine osnovnih sredstve oz. podatkov

 

Osnovna_sredstva_osnovna