Za konec bi poudarila, da osnovna sredstva predstavljajo pomemben del aktive v bilanci stanja podjetja in da strošek amortizacije zmanjšuje dobiček tekočega leta. Amortizacijske stopnje ne smejo presegati davčno priznanih amortizacijskih stopenj, ki jih najdemo v Zakonu o davku od dobička pravnih oseb – 17.člen, in znašajo (v %):

 

1. Gradbeni objekti                                                10

1.1.    Stavbe                                                5

1.1.1. Ceste, komunalni objekti,

         zgornji ustroj železniških prog                    

 

2. Oprema, vozila, mehanizacija...                                33,3

2.1. Oprema za opravljanje dejavnosti rudnikov

ter za raziskovanje, pridobivanje in

       prenos nafte in plina                                    20

2.2. Oprema za vodno gospodarstvo, vodovod in

         kanalizacijo                                                14,3

  2.3. Oprema za gojitev, varstvo in

       izkoriščanje gozdov ter

       gojitev in lov divjadi                                        50

  2.4. Računalniki in računalniška oprema                        50

 

3. Večletni nasadi                                                          14,3

 

3.1. Maline, robide in ribez                                      33,3

3.2. Hitrorastoče drevje                                          

 

4. Osnovna čreda                                                            50

 

5. Druga vlaganja                                                            33,3

  5.1. Dobro ime                                                            20

 

 

Zakoni, ki veljajo za posamezna podjetja:

Zakon o računovodstvu (ZR)
oPravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
oPravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
o
oNavodilo o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb
oNavodilo za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu
oNavodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 59. člena zakona o računovodstvu
oNavodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 56. člena zakona o računovodstvu
oNavodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
oSklep o določitvi kontnega okvira za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava
oSklep o določitvi kontnega okvira za zadruge
oSporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 9. 2001
Sklep o določitvi slovenskih računovodskih standardov