Pogodbe

Vnos pogodbe

Vnos pogodbe

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos pogodbe

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vsako pogodbo je potrebno vnesti s tem ukazom. Tu imamo shranjene vse podatke o pogodbi.

 

clip0019

 

Vnašamo sledeče podatke:

 

Številka pogodbe: primer številke pogodbe je G04001. V kolikor je ne vnesemo ročno se avtomatično štejejo naprej. Na začetku je začasna številka (z znakom ?) in se spremeni, ko shranimo pogodbo ali pa jo ročno vpišemo. Predlagana pa je številka: 1. znak črka G, drugi dve črki pomenita letnico na 2 mesti, ostalo pa pomeni zaporedno številko pogodbe (naj bo 01 ali 001 ali 0001 za številko ena in tako naprej).

Datum pogodbe: tu vnesemo datum pogodbe, ki je vpisan na pogodbi.

Začetek obračuna: tu vnesemo datum s katerim dnem se začnejo obračunavati obresti. Začetna glavnica je znesek kredita. To je lahko tudi datum podpisa pogodbe.

Datum začetka: tu vnesemo datum začetka odplačevanja kredita. V tem mesecu mora kreditojemalec že plačati 1. obrok. Se pravi, da v primeru datumov Začetek obračuna: 1.5  in  Datum začetka:  1.10 se nam začnejo obresti obračunavati s 1.5 dalje, opomini pa se začnejo pošiljati z 1.11 dalje (plačilo v 10.mesecu mora biti že izvršeno). Datum začetka mora biti večji od datuma začetka obračuna.

Datum zaključka: tu vnesemo predvideni datum zaključka, oziroma vnesemo Št.mesecev npr. 24 in se avtomatično preračuna Datum zaključka.  Datum začetka povečan za št.mesecev.

Znesek kredita: vnesemo celotni znesek kredita.

Znesek obroka: vnesemo znesek mesečnega obroka. Vsak mesec mora kreditojemalec plačati vnešeni znesek. Če sta kreditojemalca 2 (v nadaljavanju pojasnjeno), se mora tu vnesti skupen znesek obeh kreditojemalcev (kreditojemalca in zakonca).

Znesek zavarovanja: to je znesek zavarovanja kredita.

Plačano zavarovanje: obkljukamo polje, če je kreditojemalec že plačal zavarovanje.

Datum plačila zavarovanja: če je zavarovanec že plačal zavarovanje vpišemo datum plačila, drugače datum pustimo prazen.

Kreditojemalec: Vnesemo oznako kreditojemalca in pod polje znesek vnesemo znesek obroka, ki ga mora mesečeno plačevati.

Kreditojemalec2: vnesemo oznako kreditojemalca in pod polje znesek  vnesemo znesek obroka, ki ga mora mesečno plačevati.

Oznaka kreditojemalca mora biti veljavna oznaka iz šifranta kreditojemalcev. V primeru samo enega kreditojemalca pustimo 2. praznega in znesek naj ne bo vpisan.

Obrestna mera: tu vnesemo veljavno obrestno mero iz šifranta obrestnih mer. Vnešena mora biti veljavna mera iz šifranta obrestnih mer. Vnos določa po kakšni mesečni obresti meri se bodo obračunavale obresti. Najpogostejši je vnos T, se pravi TOM ( mora biti vnešen v šifrantu obrestnih mer).

Letna obr.stopnja: Vnesemo stopnjo brez znaka %. Če je ta stopnja nič vnesemo 0.

Stroškovno mesto: v primeru klasifikacije pogodb lahko vnesemo veljavno oznako stroškovnega mesta iz šifranta stroškovnih mest. V nasprotnem primeru vnosno polje lahko pustimo prazno.

Klavzula: v kolikor želimo, da se na opomin napiše posebna klavzula, lahko tu vnesemo veljavno oznako klavzule. V nasprotnem primeru pustimo vnosno polje prazno.

Opombe: je poljubni večvrstični tekst, informativnega značaja, kateri se nikjer ne izpisuje.