Pomoč - Uspešno poslovanje

Blagajniški dnevnik

Blagajniški dnevnik

Predhodnja tema Naslednja tema  

Blagajniški dnevnik

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na A4 list papiraja se izpiše blagajniški dnevnik za poljubno obdobje. Blagajniški dnevnik vsebuje podatke o dnevnih vplačilih in izplačilih v blagajno. Pomemben pa je predhodni in končni saldo za posamezni datum. S parametrom dnevnik določimo obliko izpisa in se obadva dokaj razlikujeta. Parameter "Blagajniški dokumenti posamezno" nam pomeni ali nam ena vrstica predstavlja en blagajaniški dokument (prejemek ali izdatek) ali predstavlja vsoto dokumentov za določen datum (in nato še podatek od številke do številke kateri so sešteti v vrstici). Na koncu je rekapitulacija po načinih plačil: Prejšni saldo , vplačila, izplačila, končni saldo. V kolikor izberemo "Po dnevih za obdobje" se nam izpiše dnevnik za vsak dan posebej brez rekapitulacije po načinih plačil in brez ločevanja načina plačil.

 

clip0402