Pomoč - Uspešno poslovanje

DDV na računih

DDV na računih

Predhodnja tema Naslednja tema  

DDV na računih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Da se pravilno obračunava DDV na dokumentih (predvsem računih) se moramo držati nekaterih pravil:

Šifrant tarif davkov mora biti vnešen pravilno: Vnešena mora biti pravilna tarifa davka s pravilno stopnjo davka in revo.stopnjo davka (primer: T1   20%  16.6667%)
Šifrant skupin artiklov mora biti vnešen pravilno: Skupina artiklov mora imeti določeno tarifo davka (primer Tarifa davka = T1).
Artikli morajo biti vnešeni pravilno v šifrantu artiklov: Artikel mora imeti vnešeno veljavno oznako skupine artikla, katera ima pravilno vnešeno tarifo davka  (primer: 01)
Dokument mora imet pravilno nastavljeno vnosno polje "Tip obračuna davka": Tip obračuna davka mora biti "po tarifah" v kolikor je "brez davka" na dokumentu ni DDV
Dokument mora pri artiklih imeti tarifo davka (TDav) pravilno vnešeno: V kolikor imamo vse prej naštete točke preverjene je TDav stolpec pri artiklu vnešen pravilno, drugače je prazen. podatek v skrajnem primeru lahko tudi spremenimo.

 

V kolikor prodajamo nekatere artikle po različnih davčnih stopnjah moramo stolpec TDav ročno, pri vseh željenih artiklih spremeniti. Vendar pozor v stolpec TDav vnašamo tarifo davka T1 ali T2 in ne stopnjo davka 20 ali celo 20%. lahko si pomagamo s šifrantom tarif davkov.