Pomoč - Uspešno poslovanje

Kalo po blagovnih skupinah

Kalo po blagovnih skupinah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kalo po blagovnih skupinah

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na osnovi skladišča za KALO in ostalih podatkov dobimo zneskovne in količinske podatke po blagovnih skupinah. Z podatkom globina lahko določimo dolžino oznake sblagovne skupine (manjša je globina krajši je izpis). V primeru vnosa Globine=6 se izpiše po vseh skupinah, v primeru vnosa 1, je izpis samo po 1. znaku skupine.

 

clip0288