Pomoč - Uspešno poslovanje

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vsak dokument vsebuje polje "Oznaka". Oznaka dokumenta nam predstavlja številko pod katero lahko najdemo določeni dokument. Številka je enolična za določen dokument (ne moreta obstajati dva računa s številko 1, vendar lahko obstaja račun s številko 1 in dobavnica s številko 1). Na začetku, ko se odpre nek dokument oz.se dodaja nov dokument je oznaka neka številka z znakom ?. Ponavadi je ta številka dokaj velika in v nobenem primeru ni pravilna oz. si take absolutno ne želimo. Taka oznaka je pravilna in je začasna, vnosna oznaka. Ko shranimo dokument se nam določi prava iz števcev dokumentov (za eno povečana od zadnje vnešene).

 

Na tipko F9 pridemo do lokalnih ukazov posameznega dokumenta.

Nov artikel dodamo na koncu s tipko na tipkovnici DOL, ko se nahajamo na zadnji postavki (če nismo na zadnji postavki moramo prvo priti do konca: večkrat pritisnemo DOL, ali z PgDn ali z CTRL+END).

Novo postavko na dokumentu vrinemo s tipko INS. Vse naslednje postavke (vključno s tisto na kateri se nahajamo) se pomaknejo eno vrstico nižje.

Postavko v telesu zbrišemo s tipko CTRL+DELETE (nikakor ne s klikom na clip0434 v zgornjem delu dokumenta).

Ko izpišemo dokument (klik na clip0438 ali F5 ali ALT+I) se nam avtomatsko tudi shrani. Se pravi za izpis ni potreben klik na clip0435 in nato na clip0436.

Z gumbom clip0439 se nam odpre seznam dokumentov katere dokumente lahko pripravimo iz tenutnega dokuemta na katerem se nahajamo, ko izberemo željeni dokument se nam odpre izbrani dokument s podatki z dokumenta na katerem smo izbrali ukaz naredi dok. Na novo pripravljeni dokument lahko popravimo, shranimo in izpišemo ali pa ga prekličemo - saj ima začasno vnosno številko (z ?). Ko zapremo na novo pripravljeni dokument se vrnemo na prvotni dokument, kjer lahko nadaljujemo z delom. Vedno laho pripravimo isti tip dokumentov: iz računa račun, iz dobavnice dobavnico, ...

Ko se nahajamo na nekem dokumentu (največkrat je to nov prazen dokument) se nam z gumbom clip0440 odpre seznam dokumentov s katerih lahko kopiramo podatke. Ko izberemo dokument se z njega skopirajo podatki, kateri so na izbranem dokumentu na voljo. Da lahko izvedemo ukaz se mora dokument na katerem se nahajamo pred kopiranjem dodajati ali urejati. Ukaz lahko ponovimo večkrat (zbirni račun: kopiramo z več dobavnic na isti račun). Vedno lahko kopiramo iz istega tipa dokumentov: iz računa na račun,  iz dobavnice na dobavnico.

 

Vsak dokument ima

gumb clip0441 - z njim shranimo dokument - dodeli se prava oznaka dokumenta, ostanemo na istem vnosu in okno se nam ne zapre. Bližnjica s tipkovnico je ALT+S.

gumb clip0438 - z njim shranimo (če je to sploh potrebno, če ni že shranjen) in izpišemo dokument na tiskalnik (lahko tudi predogled na ekran - odvisno od nastavitev)

V zgornjem delu se nam izpisuje oznaka skladišča kamor vnašamo dokument in trenutna zaloga artikla na katerem se nahajamo ( samo za skladišče v katerem je vnešen dokument): clip0442

Artikle dodajamo na dokument z vnosom oznake, vnosom črtne kode, čitanje s čitalcem črtne kode ali iz šifranta artiklov (CTRL+ENTER). Lahko pa se dodajo še na dodatne načine, ki niso povsem standarni in ne veljajo povsod in pri vseh uporabnikih: vnos serijske številke, čitanje s čitalcem serijske številke, vnos avtomatske storitve (oznaka se začne s presledkom), čitanje s prenosnega čitalca črtne kode, čitanje s prenosne datoteke, ki smo jo prejeli po EMailu ali disketi in drugi načini.

Na dokumentih imamo gumb (največkrat clip0443) ali v lokalnem meniju dokumenta(F9) ukaz za hitro kartico artikla za trenutno vnešeni artikel oz. za artikel na katerem se nahajamo.

Dokumenti imajo zavihek Klavzula. V tem zavihku vnesemo poljubni tekst, ki se izpiše na koncu dokumenta. Pri vnosu klavzule si lahko pomagamo z šifrantom klavzul. Klavzule na dokumentih so lahko prednastavljene, tako da se kakšen tekst v klavzuli pojavi na dokumentu že ko začnemo vnašati nov dokument. Klavzule lahko dodajamo eno za drugo iz šifranta klavzul.

Dokument lahko zapremo:

1. s klikom na gumb clip0444.

2. s klikom na clip0445 v desnem zgornjem delu dokumenta

3. z ALT+F4

4. s sistemskim ukazom Close ali Zapri (levi zgornji del okna): clip0446

Dokument maksimiziramo na 2 načina:

1. z dvoklikom na naziv dokumenta (na vrhu dokumenta plavi pas).

2. s klikom na maksimiziraj (desno zgoraj)

 

V zavihku Opombe (zadnji zavihek) lahko vnašamo poljubni tekst. Vnešeni tekst se praviloma ne izpisuje na dokumentih (obstajajo izjeme in je odvisno od nastavitev), amapk se vnaša le opombe vnašalcu ali drugim uporabnikom.

 

 

V kolikor želimo nek dokument urejati se nam lahko izpiše:

clip0360 kar pomeni, da se dokumenta ne da urejati. Zakaj se ga ne da urejati je lahko več vzrokov, ki so odvisni od nastavitev in uporabnikov: dokument je bil že izpisan, dokument je bil že prenešen v glavno knjigo, dokument je že obdelan, ....

 


Vnos dokumentov in šifrantov je verižen. To pomeni, da lahko dokument vnesemo od začetka do konca, čeprav imamo vse potrebne šifrante prazne oz v njih ni vnešen pravi zapis. Kadar potrebujemo določeno šifro iz šifranta s klikom na CTRL+ENTER pridemo do šifranta. v primeru da zapisa ne najdemo, lahko nadaljujemo z dodajanjem novega zapisa in ga dodamo na dokument. Nato pa nadaljujemo z vnosom dokuemnta. Se pravi dokumenta sploh nismo zapirali vmes, ko smo vnašali nove širante (nove artikle,skupine artiklov, tarifne razrede davkov, nove kliente, ...).

 

Kako najhitreje najdemo določen dokument:

Ko smo na dokumentu lahko dokument pregledujemo ali ga dodajamo/urejamo. V primeru da dokument urejamo/dodajamo moramo dokument shraniti ali se prestaviti na nek drug dokument (ena izmed puščic na vrhu dokumenta clip0365. S tem se spremeni vnašalnica za oznako dokumenta: iz clip0366 v clip0367 oziroma se za oznako prikaže gumb: clip0368. Se prvi kadar je za oznako dokumenta znak clip0369 smo v pregledovalnem načinu. Ko kliknemo na clip0370 se nam odpre seznam dokumentov. Po seznamu se lahko premikamo gor-dol in iščem željeni podatek - po stolpcu (trenutno aktiven stolpec se uredi po abecedi) in na osnovi kriterijev. ko željeni dokument najdemo ga izberemo z ENTER.

 

 

V primeru, ko vnašamo dokument in smo klienta že vnesli, ugotovimo, da je klient davčni zavezanec in ne končni potrošnik tako kot mo vnesli prej, moramo v šifrantu klientov prvo popraviti status na davčni zavezanec in klienta ponovno še enkrat dodati na dokument. Če klienta ne dodamo ponovno na dokument, spremembe na dokumentu ni. Sprememba bo veljala le za dokumente vnešene na novo, kasneje.

 

Isto velja za artikle, v kolikor spremenimo Tip artikel v Tip storitev in imamo artikel že vnešen na dokumentu, moramo po spremembi v šifrantu artiklov, ponovno ta artikel dodati na dokument, drugače ni spremembe na dokumentu (veljala bi le za kasnejše vnose istega artikla na isti ali drug dokument).

 

 

Na osnovi nastavitev se lahko na dokumentih za artikli izpisuje:

 Skupna količina:

 Skupna teža:

 Skupna licenca:

 Skupno število parov:               - čevlji in ostala obutev