Pomoč - Uspešno poslovanje

Prevzem blaga - prevzemnica

Prevzem blaga - prevzemnica

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prevzem blaga - prevzemnica

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z dokumentom prevzemamo blago v skladišče.

 

clip0363

 

To je skladiščni dokument katerega lahko podaljšamo z vnosom še nekaterih podatkov v finančni dokument. Blago prevzemamo v skladišče v katerem smo prijavljeni. V polja vnašamo podatke:

Datum prevzema: vnos datuma prevzema v skladišče - na vnešeni datum se nam poveča zaloga oz. se to pikaže na kartici artikla

Valuta dni in datum valute: ni obvezen podatek vendar s tem vemo kdaj moramo prejeti račun plačati, drugače vnesemo 0

Klient: je obvezen podatek in s tem določimo dobavitelja. dobavitelj nam določi na prevzemnici rabat, valuto dni za plačilo in ostale podatke.

 

OSNOVNI PODATKI:

Stroškovno mesto: ni obvezen podatek

Dobavnica in datum dobavnice: je obvezen podatek in vnesemo številko in datum prejete dobavnice

Račun in datum: v primeru, da želimo vnesti tudi DDV in datum prejema vnesemo številko in datum računa.

Prenos nab.zneska v plačilne obveznosti: s tem poljem označimo, da želimo prejeti račun na datum valute plačati - prevzemnica je finančni dokument

OE: vnašalnico pustimo prazno, v primeru kompleksne konsignacije vnesemo Oznako OE oziroma lastnika (Organizacijske enote).

 

DDV:

Obračunan vhodni DDV: s tem poljem označimo ali prejeti račun ima obračunani DDV, avtomatično se nam izračuna DDV 20% in DDV 8,5%, v kolikor imamo že vnešene artikle.

Datum prejema dok.: vnesemo datum prejema prejetega računa in ne dobavnice

Tip knjige: najpogosteje pustimo 1 - knjiga prejetih računov, sicer imamo še druge knjige, katero izberemo 2, 3,..

Podatki v primeru odkupnega bloka:

 v kolikor smo prejeli blago od pavšalista: obkljukamo odkupni blok, vnesemo znesek pavšalnega nadomestila in kraj.

 Odkupni blok izpišemo F9 - Izpis odkupnega bloka

 

PREJETI AR:

V ta seznam vnašamo prejete avansne račune, katere zapira prevzemnica (prejeti račun).

Podatek, katere avansne račune zapiramo, dobimo na prejetem računu.

 

DODATNI PODATKI:

Prodajna cena: vnesemo oznako cenika za prodajne cene: Ceniki,  prazen vnos pomeni prodajne cene iz šifranta

Blago prevzel: oznako prevzemnika blaga: Komercialisti

dne: datum prevzema blaga

Zaokroževanje: tu vnesemo znesek zaokroževanja - za plačilo

Podatki o vnosnih rabatih in superrabatih:

 Lahko vnesemo procentualno ali zneskovno rabat za celotno prevzemnico

Denarna valuta: pri prejetem računu z drugo tujo valuto (Denarne valute) vnesemo denarno valuto prevzema, tako da lahko vnašamo artikle na prevzemnico po istih cenah kot pišejo na prejetem računu. Na datum prevzema se določi tudi denarni tečaj iz tečajne liste ali pa ga vnesemo ročno (Tečajna lista).

 

ODVISNI STROŠKI:

V kolikor imamo odvisne stroške uvoza lahko vnesemo do 4 odvisne stroške v poljubni denarni valuti. Vnos sledi po vrstnem redu, ko smo vnesli že vse artikle z vsemi rabati: prvo vnesemo znesek stroška, nato določimo denarno valuto (Denarne valute), nato izberemo razdeli stroške, sedaj lahko nadaljujemo z vnosom naslednjega stroška. Naziv stroškov določi Serviser DL.

Pozor: Za 1. strošek vnesemo valuto, vnesemo znesek in kliknemo razdeli 1.strošek, šele nato gremo lahko na 2.strošek.

 

OPOMBE K PREVZEMNICI:

Je poljuben tekst na prevzemnici. Kateri se izpiše na koncu prevzemnice.

 

 

K vsakemu artiklu vnesemo nabavno ceno s prejetega računa/dobavnice. V primeru, da vrednotimo skladišče v katerega vnašamo prevzemnico po prodajnih cenah (z DDV ali brez DDV) vnesemo poleg nabavne cene še prodajno ceno. Kakšno vrednotenje zalog v skladišču imamo določimo v šifrantu skladišč pri vsakem skladišču posebej.

 


Na koncu prevzemnice imamo Nabavni znesek brez DDV in Nabavni znesek z DDV. Znesek z DDV dobimo tako, da povečamo nabavni znesek brez DDV za znesek DDV (nižja + osnovna stopnja), ki se vnese na zavihku DDV: Vstopni DDV 20% in Vstopni DDV 8,5%. V kolikor sta zneska enaka nimamo vnešenega zneska DDV. Ko vnesemo artikle na prevzemnico in obkljukamo Obračunan DDV na zavihku DDV se nam znesek DDV avtomatično izračuna.

 


 

 

Zalogo lahko kontroliramo na zgornji delu prevzemnice: clip0361

 

V kolikor smo prevzemnico vnesli v napačno skladišče, lahko vneseno skladišče spremenimo z lokalnim ukazom: Spremeni skladišče. Odpre se nam šifrant skladišč, kjer izberemo novo skladišče (Skladišča). V kolikor nimamo enojnega številčenja dokumenta (števec za vsako skladišče posebej) moramo oznako prevzemnice spremeniti ročno.

 

V kolikor imamo že vnešene artikle na prevzemnici in menjamo dobavitelja nas program vpraša: clip0362.

Z <Da> se nam ponovno nastavi rabat pri vseh artiklih in tudi na dokumentu za vnos novih artiklov z <Ne> pa se rabat pri že vnešenih artiklih ne spremeni ampak velja samo za nove vnešene artikle.

P.S. Lahko je rabat na vseh artiklih 0% in tudi dobavitelj ima vnešen 0% rabat ali sploh nima vnešenega. V tem primeru je vseeno ali izberemo <Da> ali <Ne>.

 

V primeru, da vnašamo prevzemnico v maloprodajno skladišče in vrednotenjem zalog s "Prodajnimi cenami z DDV" (to se nastavi v šifrantu skladišč) se avtomatično pripravi zapisnik o spremembi cen. Isto velja za veleprodajo skladišče in vrednotenje zalog po "Prodajnih cenah brez DDV". V primeru konsignacijskega skladišča se zapisnik ne pripravi.

 

 

V primeru, da vodimo zalogo po serijskih številkah (tehnično blago) moramo po vnosu količine za vsak artikel dopisati še serijske številke za količino prevzema.

 

Namesto Oznake artikla lahko vnašamo črtno kodo artikla ali s čitalcem črtne kode preberemo črtno kodo.

 

Prejem na konsignacijsko skladišče: Vnesemo datum prevzema, valuta dni vnesemo 0, vnesemo dobavitelja, št.dobavnice in datum dobavnice, št. računa in datum pustimo prazen., ukinemo kljukico pri "Prenos nab.zneska v plačilne obveznosti". Vnesemo artikle v telo. Polje obračunani DDV pustimo prazno.

 

Na osnovi lokalnega ukaza lahko izpišemo deklaracije za vse artikle s prevzemnice ali samo za nekatere.

 


V primeru odkupnega bloka obkljukamo polje odkupni blok in polje Obračunan DDV pustimo neobkljukano. Odkupni blok izpišemo z ukazom iz lokalnega menija: Izpiši odkupni blok. odkupni bloki se številčijo drugače kot prevzemnice. Dobavitelj mora imeti vnešeno kdo, kraj in datum izdaje potrdila za pavšalista.