Uvod
Osnovno o uspešnem poslovanju
Osnove osnov šifrantov
Matični podatki
Osnovno
Skladišča
Artikli
Sestavnice izdelkov
Blagovna skupina
Tarifni razredi davkov
Klienti
Komercialisti
Stroškovna mesta
Organizacijske enote
Poslovalnice kupcev
Poštne številke
Klavzule
Oprostitev davka
Ceniki
Denarne valute
Blagajne
Načini plačil
Bančni računi
Zamudne obrestne mere
Informativni ceniki
Banke
Tarifne številke
Države
Proizvodnja
Faze tehnoloških postopkov
Grupe faz tehn.postopkov
Tehnološki postopki
Sestava tehnoloških postopkov iz faz
Stroji
Vozila
Zaposleni
Barve
Dokumenti
Osnovno
Prevzem blaga - prevzemnica
Odpremnica
Naročilo skladišču
Izdaja blaga - dobavnica
Odpis
Prenos blaga prenosnica
Skupna medskladiščnica
Račun
Avansni račun
Predračun-ponudba
Naročilnica
Dobropis
Bremepis
Prejeto naročilo
Povpraševanje
Reklamacijski zapisnik
Potrditev naročila
Proizvodni delovni nalog
Servisni delovni nalog
Delovni nalog
Blagajniški račun
Blagajniški prejemek
Blagajniški izdatek
Zapisnik o spremembi cen
Ostali dokumenti
Poslovanje
Priprava računov iz dobavnic
Priprava specifikacije čekov
Sporočila
Priprava sporočila
Pregled nezaključenih sporočil uporabnika
Pregled vseh sporočil uporabnika
Pregled nezaključenih sporočil uporabnikom
Pregled vseh sporočil uporabnikom
Pregled nezaključenih sporočil klientom
Pregled vseh sporočil klientom
Pregled nezaključenih sporočil artiklom
Pregled vseh sporočil artiklom
Pregled nezaključenih sporočil skupini artiklov
Pregled vseh sporočil skupini artiklov
Vnos cenika po artiklih
Vnos cenika artiklov po cenikih
Vnos informativnega cenika
Inventura
Kalkulacija cen z odvisnimi stroški
Kalkulacija po fazah
Opomini in obresti
Priprava opominov
Priprava opominov iz plačil kronološko
Pregled in brisanje opominov
Vnos obrestnih stopenj
Briši vse narejene opomine
Tečajna lista
Vnos obračuna DN
Ročni vnos postavk v trgovske knjige
Vnos TDR - maloprodaja
Vnos TD - veleprodaja
Vnos TST - storitve
Ročni vnos postavk v knjige DDV
Osnovno
Knjiga izdanih računov - promet blaga in storitev
Knjiga izdanih računov - prejeto predplačilo
Knjiga izdanih računov - dobava blaga v območje Skupnosti
Knjiga prejetih računov - promet blaga in storitev
Knjiga prejetih računov - predplačilo
Knjiga prejetih računov - pridobitev blaga iz Skupnosti
POSEBNA EVODENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA
Priprava obrazca DDV-O
Urejanje obrazca DDV-O
Blagajna
Razknjiži promet na blagajni za obdobje
Stornacije
Osnovno
Plačila
Vnos plačil dobaviteljem
Vnos plačil kupcev
Prenos plačil kupcev in dobaviteljev iz datoteke
Priprava plačilnih nalogov
Pregled dokumentov
Osnovno
Direktorski sistem
Promet
Potrjevanje realizacije predračunov
Potrdi predračuni kateri so bili vsaj delno plačani
Brisanje rezervacij z zapadlih predračunov
Izpisi in poročila
Osnovno
Dnevnik izdaje dokumentov
Izpis več dokumentov na tiskalnik
Davčni izpisi
Knjige DDV
Dokumentni izpisi
Rekapitulacije dokumentov
Seznam dobavnic po prevoznikih
Seznam računov z zneski zadnjih prevzemov
Neizpisani računi
Kapitalski dobički in izgube po dobavnicah
Računi z blagovnimi skupinami
Seznam prevzemnic po dobaviteljih in tujih valutah
Seznam potrjenih predračunov
Dobavnice z rabati
Seznam računov z rabati in superrabat
Neporabljeni avansni računi
Odkupni bloki (pavšalisti) po klientih
Odkupni bloki (pavšalisti) za klienta - dokument
Prejeta naročila za obdobje datuma izdelave
Vhod dokumenov
Računi z vhodnimi zneski
Odpremnice z vhodnimi zneski
Dobavnice z vhodnimi zneski
Prenosnice z vhodnimi zneski
Računi z vhodnimi zneski po artiklih
Dobavnice z vhodnimi zneski po artiklih
OE z vhodnimi zneski - dobavnice
OE z vhodnimi zneski - blagajniški računi
Seznam računov z vezami na AR
Potrditev naročil za teden
Klienti s ponudb
Plačila
Plačila dobaviteljev
Dnevnik knjiženja plačil dobaviteljem
Kartice dobaviteljev
Saldo dobaviteljev
Saldo dobaviteljev - za obdobje prejetih dokumentov
Pregled odprtih postavk dobaviteljem
Plačila kupcev
Dnevnik knjiženja plačil kupcev
Neplačani računi po valuti
Neplačani računi po kupcih
Kartice kupcev
Saldo kupcev
Saldo kupcev / kjer je saldo različen od 0
Saldo kupcev - za obdobje izdanih dokumentov
Pregled plačil po komercialistih
Izpis IOP
Inventurni izpisi
Osnovno
Izpis popisne liste
Popisna lista - samo inventurno stanjem
Inventura z inv.razlikami
Izpis inventurnih razlik
Invenurni manjki
Inventurni viški
Izpis inventure po tarifah DDV-ja
Inventura po skupinah artiklov
Izpis dnevnika inventur - popisnih list
Seznam inventurnih listov z vsemi vrednostmi
Prazne popisne liste
Statistika
Osveži cene za statistiko
Promet po kupcih - dobavnice
Promet po kupcih - računi
Promet po dobaviteljih - prevzemnice
Nabava
Nabava blaga po dobaviteljih
Nabava blaga po dobaviteljih in artiklih
Nabava blaga po dobaviteljih in blagovnih skupinah
Nabava blaga po artiklih in dobaviteljih
Nabava blaga po blagovnih skupinah in dobaviteljih
Nabava blaga po blagovnih skupinah
Nabava blaga po artiklih
Izdaja
Izdaja blaga po blagovnih skupinah
Izdaja blaga po artiklih
Izdaja blag.skupin po skladiščih
Izdaja blag.skupin-dobavnice
Izdaja po skladiščih
Prodaja
Prodaja blaga po kupcih in artiklih
Prodaja blaga po artiklih
RVC (računi)
RVC po računih
RVC po kupcih (računi)
RVC po artiklih (računi in blag.rač.)
RVC po blagovnih skupinah (računi in blag.rač.)
RVC po obdobjih (računi in blag.rač.)
RVC po tarifah DDV (računi)
RVC po blag.računih
Prodaja bl.računi
Prodaja po blagovnih skupinah
RVC po blagovnih skupinah
Blagajniški promet po blagajnikih
Blagajniški promet po dnevih/mesecih
Obračanje zalog
Kalo po blagovnih skupinah
Grafični izpisi blagajniškega prometa
Kartica artikla
Ostali skladiščni izpisi
Oddajnice materiala
Skladišče prejetih naročil
Osnovno
Seznam neizdobavljenega blaga
Neizdobavljeno blago skupno
Neizdobavljeno blago skupno - predvideni rok izdobave
Skladišče naročil
Splošno
Seznam neprejetega blaga
Neprejeto blago - skupno
Proizvodni izpisi
Izpis delovnih nalogov
Odprti/Zaprti/Obračunani/Delno zaključeni delovni nalogi
Plan proizvodnje glede na rok izdelave
Seznam DN za naročnika
Poraba materiala za obdobje obračunanih del.nalogov
Poraba časa za zaposlenega
Poraba časa za vse zaposlene
Poraba časa za zaposlenega po DN
Poraba časa za zaposlenega po fazah
Kritični delovni nalogi
Seznam vnosov obračuna za DN
Seznam vnosov obračuna po DN
Obračun po fazah
Obračun po fazah z grupiranjem
Obračun po zaposlencih in fazah
Obračun po zaposlencih
Revalorizacija porabe
Revalorizacija zalog
Poraba materiala za statistiko
Seznam artiklov brez nabave od datuma
Servis
Zaloge
Zaloga artiklov
Zaloga artiklov po kontih
Zaloga skupin artiklov
Izpis kritičnih zalog
Dodatni izpisi zalog
Ceniki
Osnovni cenik
Informativni cenik
Informativni cenik/ ponudba
Blagajniški izpisi
Osnovno
Rekapitulcija dnevnega iztržka
Promet blagajne po tarifah DDV
Promet po denarnih valutah
Promet po artiklih na blagajniških računih
Promet skupin artiklov na blagajni za obdobje
Zaključki po dnevih/prodajalcih
Zaključek po prodajalcih/postavkah ( storitve, blago )
Zaključki po dnevih/tednih
Zaloga na dan
Nabava/prodaja/zaloga za obdobje
Blagajniški dnevnik
Ostali izpisi
Seznam računov za način plačila
Poročilo o prometu
Poročilo o obračunanih davkih
Promet po skupinah oznak
Seznami blagajniških dok.
Nabava / poraba materiala
Rekapitulacije po dnevih in SM
Seznam storniranih postavk po blagajnikih
Seznam postavk po računih
Zbirni seznam artiklov na naročilih
Kontrolni blagajniški izpisi
Ostali seznami
Šifrant artiklov
Cenik
Sestavine z artikli po trenutnih normativih
Promet po načinu plačila in DZ
Čeki
Izpisi vezani na skladišča
Izpisani vezani na promet
Prenos blaga na skladišče
Izdaja artiklov na konsignacijska skladišča
Nivelacija nabave
Nabava/prodaja artiklov
Izdaja artiklov po dobaviteljih
Nabava artiklov po dobaviteljih
Prodaja artiklov
Skupna nabava in prodaja artiklov po klientih - prevzemnice, računi
Artikli z rabatom po DDV- dobavnice
Poraba v obdobju
Nabava v obdobju skupno
Kapitalski dobički in izgube po VP
Izdaja iz skladišča
Nabavna vrednost prodanega blaga
Nekurantni artikli na zalogi
Vhodni zneski po dokumentih
Konsignacija - prodaja po artiklih
Marža pri prodaji po artiklih
Materialna bilanca
Rekapitulacije
Izpisi vezani na skupino artiklov
Promet po skupinah artiklov - računi
Promet po skupinah artiklov - dobropisi
Promet po skupinah artiklov - bremepisi
Promet skupin artiklov
Prodaja po skupinah artiklov po komercialistih - računi
Izpis matičnih podatkov
Izdelki z normativi
Sestavine z artikli
Seznam sestavin
Seznam artiklov s kalkulacijo
Seznam artiklov z maržo
Seznam artiklov po dobaviteljih
Ostali izpisi
Seznam prevzemnic - razčlenjenih po davkih
Zneski izhodnih davkov - s prevzemnic
Promet klientov po SM
Sprememba prodajnih cen na prevzemnicah
Prodaja licenc
Prenos v skladišče - DN za obdobje
Blagajniši ostali izpisi
Promet z opombo
Kronološke kartice
Posebni izpisi
Izpis naloga za nakazilo v tujino
Izpis nalepk / deklaracij
Izpis deklaracij artikel
Izpis deklaracije artikel/klient
Izpis deklaracij klient
Nastavljanje laserskih deklaracij A4
Izpis deklaracij artikel - od do
Izpisi po meri
Izpis ovojnic
Izpis ovojnic
Nastavitev ovojnic
Izpis praznega dokumenta z glavo in klientom iz šifranta
Plačilni nalog
Kontrolni izpisi
Osnovno
Šifranti
Promet
Seznam izdelkov z dob.in rač., kjer so se razknjižili brez sestavnice
Seznam artiklov pri kateri je vnešena skupina artiklov, ki ni v šifrantu skupin
Seznam izdelkov brez sestavnice
Kritični artiki (kartica artiklov - zaloga)
Ostalo
Ponovna prijava
Nastavitve
Nastavitev tiskalnika
Nastavitev strani
Nastavitev strani dokumentov
Nastavitve dokumentov
Osnovni podatki podjetja
Nastavitev števcev dokumentov
Nastavitev spremenljivk
Nastavitev datuma blokade vnosov
Arhiviranje/restavriranje
Arhiviranje podatkov
Restavriranje podatkov
Restavriranje podatkov - začasno
Arhiviranje blagajniškega prometa na disketo
Restavriranje blagajniškega prometa z diskete - začasno
Servis baze podatkov
Optimiziranje
Popravljanje
Nadgradnja baze podatkov
Popravljanje DL baze podatkov
Dodaj spremenljivke
Ukazi operaterja
Osnovno
Vzdrževanje
Nadgradnja z WWW.DIGITAL-LOGIC.SI
Nadgradnja po elektronski pošti
Osvežitev vhodnih cen artikloom in dokumentom
Osvežitev povprečnih nabavnih cen artiklom
Osvežitev dokumentov v plačilih
Osvežitev razknjižb po OE
Osvežitev zadnjih nabavnih cen v šifrant
Prekinitev možnosti popravljanja dokumentov
Kalkulator
Servis
Arhiv
Kopiranje
Kopiranje vseh podatkov z diskete/ dodajanje kompletnega poslovanja
Kopiranje podatkov z diskete / dodajanje poslovanja brez "Blagajne"
Kopiranje podatkov z diskete / dodajanje "Blagajne"
Preverjanje podatkov
Šumniki
Import
Spremembe oznak
Sprememba oznake klienta
Sprememba oznak artikla
Sprememba oznak komercialista
Sprememba oznake skladišča
Čarovniki
Šifranti
Ponovno izračunaj fiksno zalogo
Prenos podatkov
Šifranti
Dokumenti
Blagajna
Dokumenti predal
Ostali ukazi
Splošni popis blaga
Izhod iz programa
Dejstva
Zaloga
Vrednotenje zalog
Šifriranje artiklov
DDV na računih
Stopnja davka na artiklih
Uporaba
Postopek za začetek poslovanja
Vnos začetnega stanja
Prejeta konsignacija
Konsignacija - dajemo blago na konsignacijo
Iskanje določenega dokumenta
Serijske številke
Garancijski listi
Rabati pri prodaji
Finančni podatki klienta
Dodatni tekst pri postavkah na dokumentih
Blokada prodaje kupcu glede na vnešen limit
Izpis dobavnice na osnovi računa
Standardne deklaracije z dokumentov
Pakiranje in število paketov
Teža artiklov
Odkupni blok
Izpis računa z različnimi TRR
Novo leto
Zaključek leta
Kdaj in kdo je vnesel podatek
Dokumenti v tujem jeziku
Zaključek blagajne
Inventura
Osnovno o inventuri
Priprava na inventuro
Vnos inventure
Inventurni izpisi
Pomembno
Primer korakov za inventuro za manjše podjetje
Vprašanja odgovori
Sporočila
Napotki in pojasnila
Posebno pomembni napotki pri uporabi programa
Vprašanja in odgovori