Okoljske dajatve

 

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI NASTAJANJA ODPADNE EMBALAŽE

 

Embalaža in odpadna embalaža je embalaža in odpadna embalaža skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07), ki določa, da je embalaža izdelek iz katerega koli materiala, namenjen temu, da blago ali izdelek obdaja ali drži skupaj zaradi hranjenja, varovanja, rokovanja z njim na poti do končnega uporabnika. Embalaža so tudi:

 • izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih izdelana embalaža; nevračljivi predmeti, ki so uporabljeni kot embalaža in pomožna sredstva za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za pakiranje, nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje blaga; predmeti ki ustrezajo merilom iz priloge 1 uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

 

Obstajajo merila za uvrščanje predmetov med embalažo in primeri za ponazoritev uvrščanja, ki se nahajajo v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07) in so prikazana spodaj – PRILOGA 1 in PRILOGA 3.

 

PRILOGA 1
MERILA ZA RAZVRŠČANJE PREDMETOV MED EMBALAŽO IN PRIMERI ZA PONAZORITEV RAZVRŠČANJA
 
1. Predmeti se razvrščajo med embalažo na podlagi naslednjih meril:
 • predmeti so embalaža, če ustrezajo pomenu pojma embalaža, ne da bi to posegalo v morebitne druge funkcije embalaže, razen če je predmet sestavni del izdelka in je potreben za to, da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni izdelek njegovo celotno življenjsko dobo,ter je namen, da se vsi elementi uporabijo, potrošijo ali odstranijo skupaj,
 • predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, ter odstranljivi  predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, so embalaža, če imajo funkcijo embalaže,
 •  sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v embalažo, so del embalaže, v katero so vključeni. Dodatni elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek in opravljajo funkcijo embalaže, so embalaža, razen če niso sestavni del takega izdelka ter so    namenjeni uporabi ali odstranitvi vseh elementov skupaj.
 
2. Primeri za ponazoritev razvrščanja predmetov med embalažo v skladu s prvo alineo prejšnje točke (embalaža):
 
2.1 embalaža so:
 • škatle za slaščice,
 • ovitek škatle za zgoščenko iz folije,
 • sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla
 
2.2 embalaža niso:
 • cvetlični lončki, v katerih rastline ostanejo celo življenjsko dobo,
 • škatle za orodje,
 • čajne filter vrečke,
 • voščeni ovoj za sir,
 • ovitki klobas iz naravnih materialov.
 
 
3. Primeri za ponazoritev razvrščanja predmetov med embalažo v skladu z drugo alineo prve točke te priloge (embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga): 
 
3.1 embalaža so naslednji predmeti, če so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu:
 • papirnate ali plastične vrečke, vključno z vrečkami, ki so namenjene končnim uporabnikom blaga za ovijanje blaga na prodajnem mestu,
 • krožniki in kozarci za enkratno uporabo,
 • folija za hrano,
 •  vrečke za sendviče in
 • aluminijasta folija
 
3.2 embalaža niso naslednji predmeti:
 • mešalnik: žlička za mešanje pijače iz avtomata in
 • jedilni pribor za enkratno uporabo.
 
 
4. Primeri za ponazoritev razvrščanja predmetov med embalažo v skladu s tretjo alineo prve točke te priloge (sestavine embalaže in dodatni elementi) :
 
4.1 embalaža so etikete, obešene neposredno na izdelek ali nanj pritrjene;
 
4.2 del embalaže so:
 • krtačka maskare, ki je del pokrovčka posodice,
 • nalepke, pritrjene na drugo embalažo,
 • sponke,
 • obojke iz plastičnih mas,
 • merilna posodica, ki je del pokrova embalaže za detergente.
 
 
PRILOGA 3
EMBALAŽA Z DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO
 
Embalaža z dolgo življenjsko dobo je embalaža, ki:
je dokazljivo namenjena za trajno uporabo izdelka in ima v povprečju življenjsko dobo najmanj pet let in se običajno odvrže skupaj z blagom, ki je v embalaži, ko se preneha uporabljati.
 
Embalaža z dolgo življenjsko dobo so na primer:
 • kovčki za jedilni pribor,
 • kovčki za fotoaparate,
 • usnjeni etuiji,
 • škatlice za glasbene kasete,
 • škatle za prometne trikotnike,
 • srajčke za gramofonske plošče,
 • etuiji za nakit,
 • posode/škatle za snežne verige,
 • kartoni za igre,
 • škatle za prvo pomoč,
 • tulci za zemljevide pešpoti ali
 • zaboji za orodje.Razdelitev embalaže glede na funkcijo embalaže:

 • primarna ali prodajna embalaža: kozarci, vrečke, konzerve, steklenice, plastenke, škatle, sklede, tube ali druga podobna embalaža s sestavnimi deli, ki obdaja ali vsebuje osnovno prodajno enoto blaga, namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu, ter varuje blago pred poškodbami in onesnaženjem;
 • sekundarna ali skupinska embalaža: folije , škatle ali podobni ovoji ali druga embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom prodana končnemu uporabniku ali je odstranjena na prodajnem mestu, in je namenjena razpošiljanju skladiščenju, prevozu ter odpremi ali prodaji končnemu uporabniku;
 • terciarna ali transportna embalaža: sodi, zaboji, ročke, vreče, palete, škatle ali druga embalaža s sestavnimi del, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajšajo ravnanje z blagom in njegov prevoz ter ga varujejo pred poškodbami na poti od embalerja oziroma pridobitelja embaliranega blaga do distributerja ali trgovca ali do končnega uporabnika. Zabojniki, ki se za prevoz blaga uporabljajo v cestnem, železniškem, ladijskem ali zračnem prometu, se ne štejejo za transportno embalažo.

 

 

Nastanek obveznosti za obračun okoljske dajatve

 

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:

 • blago, embalirano v RS, prvič dano v promet v RS ali ko je prvič uporabljeno, če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik;
 • embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav, prvič dano v promet v RS ali ob prvi uporabi embaliranega blaga, če je pridobitelj tega blaga tudi njegov končni uporabnik;
 • embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga, pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav ali proizvedena v RS,  prvič dana v promet v RS ali ob njeni prvi uporabi, če je pridobitelj ali proizvajalec te embalaže tudi njen končni uporabnik.

Dajatev se ne plačuje za:

 • embalažo embaliranega blaga, ki je izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU, ne glede na to, ali je embalirano v RS, uvoženo iz tretjih držav ali pridobljeno iz drugih držav članic EU;
 • embalažo, ki se izvozi z območja EU ali iznese v druge države članice EU, ne glede na to, ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.

 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS in je:

 • embaler,
 • pridobitelj embaliranega blaga,
 • proizvajalec embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga,
 • pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga.


Embaler in pridobitelj embaliranega blaga ni zavezanec za plačilo okoljske dajatve:

 • za embalažo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo, šteje za vračljivo embalažo, ali
 • če letna količina embalaže, ki jo da v promet ali sam uporabi, ne presega 15.000 kg in ne gre za embalažo nagrobnih sveč ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinilkloridov (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov.

Zavezanci morajo voditi evidenco o dajanju embalaže na trg ločeno po vrsti in količini embalaže, za katero je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve.

 

 

Prijava dejavnosti

 

Embaler, pridobitelj embaliranega blaga in proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, mora pri Carinskem uradu Jesenice, Oddelku za trošarine, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti prijavo za evidentiranje na obrazcu PRIJAVA DEJAVNOSTI EMBALERJEV, PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV EMBALAŽE TER PRIDOBITELJEV EMBALIRANEGA BLAGA.

 

Prav tako morajo osebe iz prejšnjega odstavka v primeru, da prenehajo obstajati ali prenehajo opravljati dejavnost, zaradi katere so dolžne obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine, predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti na obrazcu PRIJAVA DEJAVNOSTI EMBALERJEV, PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV EMBALAŽE TER PRIDOBITELJEV EMBALIRANEGA BLAGA.

 

Obračunavanje in plačevanje okoljske dajatve

 

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve so:

 • letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki znaša 33,38 EUR letno (obrok 8,34 EUR);
 • enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve), ki je 0,0017 EUR;
 • število enot obremenitve za posamezno vrsto embalaže, kot je razvidno iz tabel A., B. in C. Uredbe, ki so prikazane spodaj.

A. ENOTE OBREMENITVE ZA POSAMEZNO VRSTO EMBALAŽE

 

Vrsta embalaže

Število EO/kg

1

Papir, karton in lepenka

1

2

Plastika: polimeri iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih  olefinov

1.500

3

Plastika iz drugih snovi

1

4

Les, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa, druga lesena embalaža in njeni deli

1

5

Kovine: pločevinke in druge oblike embalaže

1

6

Steklo

1

7

Keramika, tekstil, pluta, slama in drugi materiali biološkega izvora

1

Embalaža iz sestavljenih materialov se uvrsti v tisto vrsto embalaže iz preglednice A, ki je glede na količino materiala prevladujoča.

 

 1. B. ENOTA OBREMENITVE ZA PREDMETE, KI SO EMBALAŽA, KI NI NAMENJENA EMBALIRANJU BLAGA
 

Vrsta embalaže: krožnik ali kozarec za enkratno uporabo, škatla za hrano, vrečka za sendviče ali vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga ter folije za hrano:

Število EO/kg

1

iz papirja, ki zaradi obdelave ali kovinskih prevlek ali prevlek iz plastike ni biorazgradljiv

1

2

iz plastike, proizvedene iz polimerov iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih olefinov (PVC)

1.500

 

3

iz plastike iz drugih snovi, kot so snovi z 2. točke te preglednice in ki niso biološko razgradljive *

1

4

iz biološko razgradljive plastike ali iz biološko razgradljivega papirja ali iz drugih snovi, ki so biološko razgradljive *

0,1

5

iz drugih snovi, kot so plastika ali papir, in ki niso biološko razgradljive*

1

* Za biološko razgradljivo plastiko, papir ali katero koli drugo snov šteje snov, ki je biološko razgradljiva v skladu s standardom SIST EN 13432, ASTM 6954-04 ali ASTM 6400-04.

 

 1. C. ENOTA OBREMENITVE ZA EMBALAŽO NAGROBNIH SVEČ
 

Vrsta embalaže:

Število EO/kg

1

sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla: EO se obračuna od mase celotne nagrobne sveče

2

 

 

Natančna opredelitev davčnih obdobij in rokov, do katerih je potrebno predložiti trimesečne obračune okoljske dajatve carinskemu organu je v naslednji razpredelnici:

 

Davčno obdobje

Rok za predložitev obračuna

carinskemu organu

Plačilo okoljske dajatve

januar,februar, marec

20. april

30. april

april, maj, junij

20. julij

31. julij

julij, avgust, september

20. oktober

31. oktober

oktober, november, december

20. januar

31. januar


Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Okoljska dajatev se plača na računa:

 • 01100-1008346849 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
 • 01100-1008346946 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve-šifra dajatve.

VPLAČILNI

PODRAČUN

ŠIFRA

DAJATVE

NAZIV

MODEL

REFERENCE

01100-1008346849

08796

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (po obračunu,CURS)

19

01100-1008346946

08800

Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (po obračunu,CURS)

19

  

 

 

 

 

 

Vračilo okoljske dajatve

 

Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek enot obremenitve, je upravičena oseba, ki embalažo ali embalirano blago, za katero je bila dajatev že plačana, iznese v drugo državo članico EU ali izvozi z območja EU.

 

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve vlagatelj predloži na obrazcu ZAHTEVEK ZA VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:

 • vrsto embalaže iz priloge 1 uredbe,
 • znesek in datum plačila okoljske dajatve,
 • navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bila embalaža ali embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU,
 • izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU,
 • navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila.

 

Uvoz

 

V skladu z uredbo je:

 • uvoznik embalaže izenačen s pridobiteljem embalaže in
 • uvoznik embaliranega blaga izenačen s pridobiteljem embaliranega blaga,

zato se v trenutku uvoza iz tretjih držav okoljska dajatev ne obračuna, saj veljajo za uvoznike embalaže oziroma embaliranega blaga enake pravice in obveznosti, kot jih uredba nalaga pridobiteljem embalaže oziroma embaliranega blaga.


Spremembe in dopolnitve Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki so se začele izvajati  1. januarja 2009

 

Na podlagi spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, 78/08), ki se je začela izvajati s 1. januarja 2009, se obstoječi obrazci, ki so v prilogi uredbe, nadomestijo z novimi.

 

V prilogi 1 uredbe se za posamezne vrste embalaže spremeni število enot obremenitve (EO) na kg embalaže. Uvaja se okoljska dajatev za nagrobne sveče in nižja stopnja dajatve za biološko razgradljive plastike (0,1 enote obremenitve/kg). Za biološko razgradljivo plastiko, papir ali katero koli drugo snov se šteje snov, ki je biološko razgradljiva v skladu s standardom SIST EN 13432, ASTM 6954-04 ali ASTM 6400-04.

 

Nagrobne sveče
Od 1. januarja 2009 se obračunava in plačuje okoljska dajatev tudi za nagrobne sveče, ki se štejejo za embalirano blago. Okoljska dajatev se obračuna od celotne mase nagrobne sveče (masa sveče skupaj s parafinom). Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so osebe s sedežem v RS, ki so:

 • proizvajalci nagrobnih sveč, ki se po uredbi štejejo za embalerje, in
 • pridobitelji nagrobnih sveč (iz drugih držav članic EU ali uvozniki iz tretjih držav), ki se po uredbi štejejo za pridobitelje embaliranega blaga.

Za proizvajalce in pridobitelji nagrobnih sveč veljajo enake pravice in obveznosti, kot jih uredba nalaga pridobiteljem embaliranega blaga oziroma embalerjem.

 

Obstoječi pridobitelji, uvozniki in proizvajalci nagrobnih sveč, ki še niso prijavljeni kot zavezanci za plačilo okoljske dajatve,  morajo najkasneje do 1. marca 2009, prijaviti svojo dejavnosti Carinskemu uradu Jesenice in v aprilu vložiti obračun okoljske dajatve za nagrobne sveče, ki so jih dali v promet (prodali v RS) ali sami uporabili od 1. 1.  2009 do 31. 3. 2009.

 

Sprememba meje, do katere embalerji in pridobitelji embaliranega blaga niso zavezanci za plačilo okoljske dajatve
Od 1. januarja 2009 embaler in pridobitelj embaliranega blaga ni zavezanec, če letna količina embalaže, dane v promet v RS ali uporabljene za lastne namene, ne presega 15.000 kg in ne gre za embalažo nagrobnih sveč ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih olefinov. Osebe, ki zaradi spremembe te meje z 10.000 kg na 15.000 kg embalaže ne bodo več zavezanci za plačilo okoljske dajatve, morajo Carinskemu uradu Jesenice na obrazcu za prijavo dejavnosti predložiti obvestilo o prenehanju plačevanja okoljske dajatve. Na obrazcu v rubriki za vrsto vpisa označijo prenehanje plačevanja okoljske dajatve zaradi majhnih količin embalaže.

Sprememba roka za predložitev zahtevka za vračilo okoljske dajatve
S to novostjo se rok predložitve podaljša s sedanjih 60 na 120 dni po poteku meseca, v katerem je bila embalaža ali embalirano blago izneseno ali izvoženo iz RS.

 

 

 

 1. Šifranti

 

Artikli se opremijo s podatki o embalaži. Lahko vsebujejo tudi več različnih embalaž. Vnese se tudi pakirna enota za embalažo in teža te embalaže. V šifrantu embalaž se vnesejo podatki o enoti obremenitve (tabele A-B-C pri tekstu »Obračun in plačevanje okoljske dajatve«) , ki so v šifrantu v programu. Vrednost enote obremenitve je povsod enaka in je vnešena že v nastavitvah (leto 2009 in 2010 – 0,0017 EUR (Ur.l- RS št.113/2009)).

 

 

 1. Poročilo

 

Poročilo »Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže« se oddaja 4X letno, konec vsakega trimesečja. Poročilo se sestavi avtomatično iz programa na osnovi izdaje iz skladišč za določeno obdobje. Podatki se vzamejo iz šifranta artiklov (embalaža), šifranta embalaže(enota obremenitve) in šifranta enot obremenitve.

 

Vrsta embalaže (A1-7, B1-5, C1) se pokaže samo v primeru, da je bila ta embalaža dana v promet ali prvič uporabjena.