Trošarina za alkoholne pijače, alkohol in pivo

Trošarina je davek na določeno blago, vključujoč alkohol, tobak, bencin in kurilno olje. Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS. Prihodki od trošarin pripadajo proračunu Republike Slovenije.

 

Dodatek "Trošarina" k programu Uspešno poslovanje, kateri je namenjen vodenju zalog in prodaji v podjetju je skupek dodatnih funkcij in poročil, ki nam pomagajo obračunati in pripraviti potrebna poročila. Tu je opis za obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače ter piva. Poleg obrazcev  za obračun se nahaja tudi kratek opis o uporabi programa in pripravi poročil v programu.

 

1.1.2010

 

 1. 1. Osnovno o obračuno trošarine alkoholnih pijač in alkohola

 

Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenije) ali vnešenih z ozemlja držav članic Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: držav članic) v Slovenijo ali trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v Evropsko skupnost (Skupnost). To področje urejata Zakon o trošarinah (Ur.l. RS, št. 84/1998, 52/1999, 57/1999, 2/2001, 33/2001, 99/2001, 5/2002, 126/2003 (7/2004 popr.), 20/2004-UPB1, 42/2004, 103/2004-UPB2, 112/2006 Odl.US: U-I-239/04-13, 122/2006, 2/2007-UPB3, 25/2009, 41/2009) in podrejeni predpis Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (49/2004, 47/2005, 17/2007 (18/2007 popr.).

Pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, ki proizvajajo, skladiščijo, prejemajo ali razpošiljajo trošarinske izdelke, morajo najmanj 15 dni pred začetkom naštetih dejavnosti pri carinskem organu vložiti prijavo za registracijo.

Trošarinski izdelki in zneski trošarin so (na tem mestu so našteti samo alkohol in alkoholne pijače, brez tobačnih izdelkov in energentov in električne energije)

1.Skupina

Alkohol in alkoholne pijače

Pivo

9,00 EUR

za 1 vol. % alkohola na 1 hl

Mirna vina

0 EUR

za 1 hl

Peneča vina

0 EUR

za 1 hl

Druge fermentirane pijače

0 EUR

za 1 hl

Vmesne pijače

82,00 EUR

za 1 hl

Etilni alkohol

911,00 EUR

za 100 vol. % alkohola na 1 hl

 

V skupino etilnega alkohola spadajo poleg nedenaturiranega in denaturiranega etilnega alkohola tudi rum, whisky, vodka, konjak, likerji in podobne žgane pijače.

 

Kdo je dolžan obračunavati in plačevati trošarino

To so trošarinski zavezanci, in sicer proizvajalci trošarinskih izdelkov, uvozniki, pooblaščeni prejemniki, imetniki trošarinskega skladišča in oproščeni uporabniki, če nenamensko uporabljajo trošarinske izdelke.

 

Kako se obračunava trošarina

Trošarina se obračunava in plačuje na podlagi mesečnih obračunov.

Ti obračuni so v obliki obrazca. Za vsako skupino trošarinskih izdelkov se izpolni ustrezen obrazec (na tem mestu naštevamo samo obrazce za alkohol in alkoholne pijače):

TRO-ALK1 (pivo),

TRO-ALK2 (alkohol in alkoholne pijače razen piva),

Skupni obračun trošarine se lahko izvede v primeru, da ima imetnik trošarinskega dovoljenja več trošarinskih skladišč; v tem primeru lahko na enem obračunskem obrazcu izkaže obračun trošarine za vsa trošarinska skladišča.

 

Način obračunavanja trošarine

Trošarina se obračunava za posamezne skupine trošarinskih izdelkov glede na predpisane trošarinske stopnje.

Nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine

Ta obveznost nastane:

 

Čas predložitve obračuna

Rok za predložitev je do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčno obdobje je koledarski mesec.

Trošarinski zavezanec je dolžan predložiti obračun trošarine ne glede na to, ali je v predpisanem obdobju trošarino dolžan plačati ali ne.

 

Plačevanje trošarine

Trošarina za davčno obdobje zapade v plačilo zadnjega dne v davčnem obdobju. Plačana mora biti v 30 dneh po zapadlosti.

 

TROŠARINSKO SKLADIŠČE

Kaj je trošarinsko skladišče

To je ena ali več med seboj povezanih ograjenih površin ali prostorov, ki sestavljajo tehnološko enoto, v kateri imetnik trošarinskega dovoljenja proizvaja, skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine. Skladišče mora biti vidno označeno in fizično ločeno od ostalih površin ali prostorov.

 

Kdo lahko ima trošarinsko skladišče

To je oseba, ki je pridobila trošarinsko dovoljenje. Dovoljenje izda carinski urad, ki je krajevno pristojen glede na sedež vložnika.

 

Kdo lahko zaprosi za trošarinsko dovoljenje

To je oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev trošarinskega dovoljenja. Te pogoje opredeljujejo:

19. člen Zakona o trošarinah,

21. člen Zakona o trošarinah,

23. člen Zakona o trošarinah (predložitev inštrumenta zavarovanja plačila trošarine).

 

Vloga za izdajo trošarinskega dovoljenja

Carinski organ izda dovoljenje na podlagi pisne vloge. Vsebino in priloge vloge določata:

 • drugi odstavek 20. člena Zakona o trošarinah,
 • 20. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah.

 

Obveznosti imetnika trošarinskega skladišča (22. člen Zakona o trošarinah):

 • zagotovitev ustreznega varovanja trošarinskih izdelkov, nadzor nad odpremo in prejemom trošarinskih izdelkov;
 • zagotovitev nemotenega opravljanja nadzora;
 • vodenje evidenc (22. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah);
 • obveščanje carinskega organa o spremembah podatkov, ki so bili navedeni v vlogi;
 • sporočanje statusnih sprememb in sprememb v zvezi z dejavnostjo ter zaprosilo za spremembo trošarinskega dovoljenja;
 • izdajanje trošarinskih dokumentov.

 

Trošarinski dokument

To je listina, ki spremlja gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine. Vsako odpremo iz trošarinskega skladišča oziroma sprejem trošarinskih izdelkov v trošarinsko skladišče spremlja trošarinski dokument.

 

Dejavnost v trošarinskem skladišču:

 • proizvodnja trošarinskih izdelkov

Proizvajajo, predelujejo in dodelujejo se lahko le trošarinski izdelki, ostali pa v primeru, če so stranski proizvod te dejavnosti. Zadrževanje drugih izdelkov v trošarinskem skladišču je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem carinskega organa.

 • skladiščenje trošarinskih izdelkov

V trošarinskem skladišču se lahko skladišči več skupin različnih trošarinskih izdelkov. Skladiščijo se ločeno glede na skupino in vrsto trošarinskega izdelka. Zadrževanje drugih izdelkov je dopustno le s posebnim dovoljenjem.

 

Prednost pridobitve trošarinskega dovoljenja

Za vse trošarinske izdelke, ki so proizvedeni in skladiščeni v trošarinskem skladišču, velja odlog plačila trošarine. Enako velja za izdelke, ki se med trošarinskimi skladišči gibljejo (6. člen Zakona o trošarinah).

 

 1. 2. Šifranti za obračun trošarine v trošarinskem skladišču alkohola in alkoholnih pijač ter piva

 

V šifrant skladišč je potrebno vnesti trošarinsko skladišče. To je samostojno skladišče v poslovanju. V šifrantu artiklov opremimo artikle, kateri bodo imeli promet v trošarinskem skladišču s podatki: »Volumen[L]« in »Alkohol v %«. Blagovne skupine v katere spadajo trošarinski artikli morajo biti opremljeni z »Trošarina [EUR na 1% na hl]« in tipom trošarine (npr. LIQ).

 

Primer vnosa enega artikla (podatki za trošarino so v sredini okna):

Trošarina - vnos artikla

 

Primer blagovne skupine:

Trošarina - vnos skupine

 

 1. 3. Vhod v trošarinsko skladišče

 

Vsi vhodi v skladišče se delajo na osnovi prevzemnega lista (dokument prevzemnica v programu Uspešno poslovanje). Prevzem blaga se vnaša po artiklih na prevzemnico s podatki:

-          OznakaArtikla, vnos√

-          Naziv artikla

-          Količina, vnos√

-          CIP cena – fakturna cena, vnos√

-          Porazdeljeni stroški/kos, skupni vnos na dokumentu in avtomatska porazdelitev

-          Nabavna cena

-          Nabavna vrednost

-          Alkohola v %

-          Alkohola neto v [g]

-          Trošarina

-          Prevzemno skladišče

 

Dejansko se vnašajo samo polja označena z vnos√ ostala polja se izračunajo oziroma se preberejo iz že obstoječega šifranta.

 

Prevzemnica se opremi še z dodatnimi podatki: Tip vnosa (npr. Prevzem blaga v trošarinsko skladišče, ali prevzem iz drugega trošarinskega skladišča,...), Datum, Trošarinsko skladišče v katero se prevzema, Dobavitelj, Vhodni dokument, Faktura principala/veza št.računa in št.prevzemnice.

 

Privzeti podatki so Oznaka trošarinskega skladišča, Oznaka dovoljenja, Imetnik trošarinskega skladišča in naslov trošarinskega skladišča.

 

Trošarina - vhod v trošainsko skladišče

 

 1. 4. Izdaja iz trošarinskega skladišča

 

Na osnovi izdaje lahko naredimo:

- direktno prodajo,

- uničenje,

- izdajo v drugo trošarinsko skladišče,

- izdajo oproščenemu uporabniku,

- izdajo v izvoz,

- izdajo konzularnim predstavništvom ter mednarodnim organizacijam,

- odpust,

- lastno porabo.

 

Dokument se lahko izpiše na tiskalnik ali pošlje po e-pošti.

 

 1. 5. Poročila o gibanju v trošarinskem skladišču

Zajeta so poročila po vrsti in količini za vsako trošarinsko skladišče (trošarinskih skladišč imamo lahko več). Podatki se zajemajo iz vnešenih Vhodov/prevzemov (3.) in Izdaj (4.).

 

 1. 6. Mesečni obračun trošarine alkoholnih pijač in piva

 

V programu Uspešno poslovanje se izpiše poročilo »Mesečni popis zalog« in »Obračun trošarine za pivo«, »Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače, razen piva« za poljubno vnešeno davčno obdobje.

Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva

Obračun trošarine za piva

 

Trošarina - mesečni popis zalog